חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -2013 - קביעת תנאי העבודה המוסכמים

  • חוק חדש (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406.


    שינוי התוספת לחוק (20 באפריל 2016) ק"ת 7651 תיקון התוספת.

לתחילת העמוד 6. קביעת תנאי העבודה המוסכמים
  • (א) בסעיף זה, "ההסכם" - ההסכם שנחתם ביום כ' בכסלו התשע"ג (4 בדצמבר 2012) בין מדינת ישראל להסתדרות העובדים הכללית החדשה.


    (ב) שר האוצר יקבע, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, פירוט של רכיבי תנאי העבודה בנושאים המנויים בתוספת וסכומיהם, בהתאם לאמור  בסעיפים 4 ו– 5 להסכם; בצו ייקבעו גם מנגנוני העדכון של הרכיבים והסכומים, בהתאם לסעיפים האמורים בהסכם; צו כאמור יותקן עד ליום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) והוראותיו יחולו מאותו מועד.


    (ג) עודכן אחד מהרכיבים או מהסכומים האמורים בסעיף קטן (ב), בהתאם להוראות ההסכם, או שונה ההסכם בעניין הנוגע לתנאי עבודה, רשאי שר האוצר לתקן, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את הצו האמור באותו סעיף קטן, לפי העדכון או השינוי כאמור.


    (ד) שונה ההסכם לגבי נושא המנוי בתוספת, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת לפי השינוי כאמור.