חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -2013 - צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406.


  שינוי התוספת לחוק (20 באפריל 2016) ק"ת 7651 תיקון התוספת.

לתחילת העמוד צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013
לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
 • 1. הגדרות

  בצו זה - 

  "אחראי ניקיון" - מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

  (1) מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון;
  (2) הוא אחראי על עובדי ניקיון, על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי לבין קבלן הניקיון;


  "אחראי שמירה" - מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

  (1) מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה;
  (2) הוא אחראי על עובדי שמירה, על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי לבין קבלן השמירה;


  "הסכמי מסגרת עתידיים" - הסכמי המסגרת שייחתמו, מזמן לזמן, בעד התקופה שלאחר יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות, ובהם נקבעת מסגרת עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות לתקופה הקבועה בכל הסכם, כפי שתוגדר באותם הסכמים;


  "חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ;


  "עבודת ניקיון" - עבודת ניקיון המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבינו לבין קבלן ניקיון;


  "עובד ניקיון" - מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון, אשר מועסק בעבודת ניקיון ולגבי אותה עבודה בלבד, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;


  "עובד שמירה" - מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה, אשר מועסק בעבודת שמירה ולגבי אותה עבודה בלבד, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;


  "עבודת שמירה" - עבודת שמירה המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבינו לבין קבלן השמירה;


  "קבלן ניקיון" - קבלן שירות בתחום הניקיון;


  "קבלן שמירה" - קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה;


  "קצובת נסיעה" - השתתפות קבלן השירות בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;


  "שנה" - שנת כספים.

   

לתחילת העמוד פרק ב': תנאי עבודה בתחום הניקיון
 • 2. שכר

  על עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי בתחום הניקיון יחולו תנאי השכר שלהלן:

  (1) לגבי עובד ניקיון המועסק במשרה מלאה - שכר חודשי בסך של 4,925.02 שקלים חדשים;

  (2) לגבי אחראי ניקיון המועסק במשרה מלאה - שכר חודשי בסך של 5,143.91 שקלים חדשים;

  (3) לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו;

  (4) לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק לפי שכר שעה, יחושב השכר לשעה לפי חלוקת השכר החודשי למשרה מלאה, האמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין, ב– 186 ;

  (5) השכר החודשי למשרה מלאה האמור בפסקה (1) או (2), יעודכן בשיעורי עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות, שייקבעו ויוגדרו, מזמן לזמן, בהסכמי מסגרת עתידיים, לפי המועדים שבהם תוקצה עלות זו לפי פריסתה של העלות;

  (6) אם עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות בהסכמי מסגרת עתידיים, כאמור בפסקה (5), הוקצתה בשירות המדינה להגדלה או לעדכון של תנאי עבודה אחרים הקבועים בצו זה, והדבר הביא להגדלה או לעדכון של ההטבות לעובדי קבלן הניקיון - תופחת העלות הנובעת מהגדלה או עדכון כאמור מהעדכון הקבוע בפסקה (5).

   

  2א. מענק חד-פעמי

  (א) קבלן ניקיון ישלם לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון מענק חד–פעמי לפי הכללים וההוראות המפורטים בהסכם קיבוצי (מסגרת) מיום י' בניסן התשע"ו ( 18 באפריל 2016) (להלן - הסכם המסגרת) לעניין עובדים המועסקים בשירות המדינה, לרבות לעניין סכום המענק ואופן חישובו.

   

  (א1) על אף הכללים וההוראות בהסכם המסגרת, שלפיהם המענק החד-פעמי משולם לעובדי המדינה אשר הועסקו ברצף בתקופה שנקבעה לעניין זה ותחילתה בחודש אוגוסט-

  (1) לא תיפגע הזכאות למענק החד-פעמי לעובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק בחצרים של מוסד לימוד, אשר העסקתו מופסקת בתום שנת לימודים ומתחדשת בתחילת שנת הלימודים שלאחריה, רק בשל כך שלא הועסק בחודש אוגוסט, ובלבד שהועסק במשך חודש לפחות בתקופה שמיום 1 במאי עד יום 31 ביולי;

  (2) לא תיפגע הזכאות למענק החד-פעמי לעובד ניקיון או אחראי ניקיון שהוצב על ידי קבלן ניקיון במקום עבודה אחר, בעת שמתקיימת חופשה מרוכזת כמוסד לימוד שבחצריו הוא מוצב בדרך כלל. 

   

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובהסכם המסגרת -

  (1) החלק הראשון של המענק החד–פעמי ישולם לא יאוחר ממועד תשלום משכורת החודש העוקב שלאחר תחילתו של צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (תיקו), התשע"ו-2016 ;

  (2) החלק השני של המענק החד–פעמי ישולם במשכורת החודש שבו משולם המענק לפי הסכם המסגרת לעובדים המועסקים בשירות המדינה, ולא יאוחר ממשכורת החודש העוקב.


  (ג) המענק החד–פעמי אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.


  3 .מענק מצוינות

  קבלן ניקיון ישלם, אחת לשנה, מענק מצוינות (להלן - מענק), לעובדי ניקיון מצטיינים או לאחראי ניקיון מצטיינים לפי העניין, על יסוד אמות מידה שיקבע הגוף הציבורי, בחוזה שבינו לבין קבלן הניקיון או בהוראות שייתן הגוף הציבורי לקבלן הניקיון, מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו, ובכפוף לאמור להלן:

  (1) הסכום הכולל של המענקים שישלם קבלן הניקיון בעד עבודת ניקיון שבוצעה בשל אותה התקשרות קבלנית, יהיה כדלקמן:

  (א) בעד חלק השנה שעד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) - 1% מבסיס השכר בתקופה שמיום תחילת עבודת הניקיון לפי חוזה ההתקשרות, אך לא לפני משכורת חודש ספטמבר 2013 , ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013);

  (ב) בעד שנת 2014 ובעד כל שנה לאחריה - 1% מבסיס השכר באותה שנה;

  (ג) לעניין פסקאות משנה (א) ו–(ב), "בסיס השכר" - הסך הכולל של הרכיבים שלהלן ששילם קבלן השירות בעד עבודת ניקיון שבוצעה בתקופה שבעדה משולם המענק, לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון שמעסיק אותו קבלן ניקיון, לשם מתן שירותי ניקיון הניתנים כולם במסגרת ההתקשרות הקבלנית שלפיה נעשית אותה עבודת ניקיון:

  (1) השכר המחושב לפי סעיף 2;

  (2) גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה אם העובד זכאי להם;

  (3) קצובת נסיעה;


  (2) התבצעה עבודת הניקיון רק בחלק משנה, יכלול בסיס השכר את התשלומים ששולמו באותו חלק בלבד;

  (3) קבלן הניקיון יחלק בכל שנה את הסכום הכולל במלואו;

  (4) עובד ניקיון ואחראי ניקיון יוכלו להיות זכאים למענק רק אם יועסקו בתקופה שבעדה משולם המענק, כולה או חלקה, לפי העניין, ובכפוף לעמידה באמות המידה שייקבעו כאמור;

  (5) קבלן הניקיון ישלם את המענק, לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון, שיימצאו זכאים לו, לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנה שבעדה או בעד חלקה, לפי העניין, משולם המענק;

  (6) המענק שישולם כאמור בסעיף זה, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.

   

  4. הפרשות לקופת גמל לקצבה

  (א) ההפרשות בעד רכיבי השכר של עובד ניקיון או אחראי ניקיון, לפי העניין, המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים ובעד רכיב דמי הבראה, יהיה כמפורט להלן:

  (1) בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) - שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 7% לתגמולים ו– 8.33% לפיצויים;
  השיעור הכולל להפרשות לתגמולים ולפיצויים הוא 15.33% ;

  (2) השיעור להפרשות לפיצויים 8.33% כאמור בפסקה (1) יבוא במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי שניתן לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב;

  (3) שיעור הפרשות העובד הוא 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;

  (4) בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) שיעור הפרשות קבלן השירות בעד הגמול לעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה, אם העובד זכאי להם, הוא 7% לתגמולים ו– 6% לפיצויים; שיעור הפרשות העובד הוא 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;

  (5) בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) שיעור הפרשות קבלן השירות בעד קצובת נסיעה, הוא 5% לתגמולים; שיעור הפרשות העובד הוא 5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו. 


  (ב) אם יחול בשירות המדינה שינוי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים, בעד הרכיבים המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (3), (4) ו–(5) , יחול שינוי זה גם לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון החל במועד שבו יחול השינוי בשירות המדינה; בסעיף קטן זה, "שינוי" - שינוי רוחבי אשר יחול לגבי העובדים בשירות המדינה שמשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים בדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.


  5. קרן השתלמות

  (א) בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) קבלן הניקיון מחויב להפריש בעד עובד ניקיון שהצטרף לקרן השתלמות, תשלומים חודשיים לקרן השתלמות, החל ביום שבו זכאי להפרשות כאמור, עובד המדורג בדירוג המינהלי או עובד מקביל המועסק באותו מקום עבודה; כל עובד ניקיון יהיה זכאי להצטרף לקרן השתלמות.


  (ב) שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כלהלן:

  (1) הפרשת קבלן הניקיון - 7.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 2 וכן מדמי ההבראה;

  (2) הפרשת העובד - 2.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 2 וכן מדמי ההבראה, אשר ינוכו ממשכורתו על ידי קבלן הניקיון ויופקדו בקרן ההשתלמות.

   

  6. דמי הבראה 

  (א) בעד תקופת עבודה שמיום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) קבלן הניקיון ישלם לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון דמי הבראה לפי הטבלה שלהלן:
  מספר שנות ותק אצל הקבלן/בגוף ציבורי                         מספר ימי הבראה 
  3 השנים הראשונות                                                            7
  מהשנה ה– 4 עד ה– 9                                                       10
  מהשנה ה– 11 עד ה– 10                                                   15
  מהשנה ה– 16 עד ה– 11                                                   19
  מהשנה ה– 20 עד ה– 12                                                   24
  מהשנה – 13                                                                    25

   

  (ב) המחיר ליום הבראה הוא בסך של 423 שקלים חדשים; המחיר האמור יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם מעודכן המחיר ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בעניין זה; אם עודכנו מספר ימי ההבראה הקבועים בטבלה שבפסקה 28.241 לתקשי"ר, יחול עדכון זה גם לגבי עובדי הניקיון ואחראי הניקיון.

   

  (ג) עובד שעבד פחות מ– 12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בעד החלק היחסי של השנה שבו עבד; עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.

   

  (ד) דמי ההבראה ישולמו במשכורת חודש יוני ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט;
  התחיל העובד לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.

   

  (ה) לעובד המועסק לפי שכר שעה, ישולמו דמי הבראה כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה, ואשר יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה; רכיב נפרד זה יחושב לפי הנוסחה שלהלן ולא יחול לגביו האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד):
  מכפלה של A ב– B, המחולקת ב– .C
  לעניין זה -

  A - המחיר ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן, לפי סעיף קטן (א);

  B - מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבסעיף קטן (א); מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן לזמן, בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

  C - מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה - הסכם מסגרת 3, בדבר קיצור שעות העבודה כפול מספר חודשים בשנה = 2,232 (12 כפול 186).


  7. סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה

  במקומות עבודה שבהם קיים מזנון המסובסד על ידי הגוף הציבורי, יהיה עובד ניקיון ואחראי ניקיון, המבצעים את עבודתם בפועל באותו גוף ציבורי, רשאים לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה, עובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה.

   

  8. שי לחגים ומתנה בטובין

  (א) קבלן ניקיון יעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, שי לראש השנה וגם לחג הפסח (להלן - שי לחג) ובלבד שהם מועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או ערב פסח, לפי העניין, בהתאם להוראות הזכאות הנהוגות בגוף הציבורי.


  (ב) השי לחג יהיה בסך של 212.5 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן לפי העדכונים שיחולו לגבי השתתפות המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה ובאותם מועדים, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה בעניין זה, כפי שיהיו מזמן לזמן; השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון, תלושי קנייה) אף אם כך הוא מוענק לשאר העובדים.


  (ג) אם מוענקת מתנה בטובין לעובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה, קבלן ניקיון יעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, מתנה בטובין בשווי השתתפות הגוף הציבורי לגבי עובדיו, כפי שיהיה מזמן לזמן, ובאותם מועדים שבהם היא ניתנת לעובדי הגוף הציבורי.


  (ד) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יחול לגבי עובד המועסק במשרה מלאה; לגבי עובד אשר אינו מועסק במשרה מלאה, הזכאות לשי לחג ואופן חישובו והזכאות
  למתנה בטובין, יהיו לפי הסעיפים הקטנים האמורים בהתאמות החלות לגבי עובדי הגוף הציבורי אשר אינם מועסקים במשרה מלאה.

   

לתחילת העמוד פרק ג': תנאי עבודה בתחום השמירה
 • 9. תנאי עבודה בתחום השמירה

  פרק ב' יחול גם לגבי עובדי שמירה ואחראי שמירה; לעניין זה, ייקרא פרק ב' כך שבמקום "עובד ניקיון" יבוא "עובד שמירה", במקום "אחראי ניקיון" יבוא "אחראי שמירה", במקום "קבלן ניקיון" יבוא "קבלן שמירה" ובמקום "עבודת ניקיון" תבוא "עבודת שמירה".