חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -2013 - הוראות מעבר

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406.


  שינוי התוספת לחוק (20 באפריל 2016) ק"ת 7651 תיקון התוספת.

לתחילת העמוד 9. הוראות מעבר
 • לעניין התקשרות של גוף ציבורי עם קבלן שירות בתחומי השמירה או הניקיון שנערכה לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן - חוזה קיים), יחולו הוראות אלה:
  (1) החל ביום כ"ח בחשוון התשע"ד (1 בנובמבר 2013) או ביום 1 בחודש שבתום 75 ימים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר )להלן - היום הקובע(, יראו כל חוזה קיים כאילו כלולה בו הוראה כאמור בסעיף 4;


  (2) הוראות סעיף יחולו, מהיום הקובע ואילך, לגבי עובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי המבצעים את עבודתם בהתאם לחוזה קיים, לרבות בהתאם לחוזה קיים שתוקן, שתקופתו הוארכה או שמומשה זכות ברירה הכלולה בו;

  (3) 

  (א) בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד היום הקובע יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לחוזה קיים להודיע לצד השני על ביטול החוזה; ההודעה תיכנס לתוקפה בתום 30 ימים ממועד נתינתה, ובלבד שהביטול הוא בשל החלת הוראות חוק זה; על חוזה שניתנה הודעה על ביטולו כאמור לא יחולו הוראות פסקאות (1) ו–(2);

  (ב) על אף האמור בכל דין ביטול כאמור בפסקת משנה (א) לא ייחשב הפרת החוזה;

  (ג) בוטל חוזה כאמור בפסקת משנה (א), חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל;

  (4) עד היום הקובע לא יערוך גוף ציבורי כל תיקון בחוזה קיים, לא יאריך את תקופתו, ולא יממש זכות ברירה הכלולה בו, אלא אם כן תוקן החוזה כך שיכלול הוראה כאמור בסעיף 4 שתחול על כל חלקי ההתקשרות בין הצדדים לחוזה הקיים ותיכנס לתוקפה ביום הקובע, אלא אם כן הסכימו הצדדים כי ההוראה תיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר;


  (5) על אף הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ''ב 1992- 5, לא יראו כהפרה של ההוראות לפי אותו חוק, הכללה בחוזה קיים של הוראה כאמור בסעיף 4, ובכלל זה שינוי של שווי ההתקשרות, וכן מימושה של כל זכות ברירה מכוח החוזה הקיים, כפי שתוקן כאמור;


  (6) גוף ציבורי ימסור לקבלן השירות שעמו הוא קשור בחוזה קיים, בתוך 10 ימים מיום תחילתו של חוק זה, הודעה בדבר היותו גוף ציבורי לפי חוק זה ובדבר הוראות חוק זה החלות עליו כגוף ציבורי ועל קבלן השירות ועובדיו.