חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -2013 - הגדרות

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406.


  שינוי התוספת לחוק (20 באפריל 2016) ק"ת 7651 תיקון התוספת.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה - 

  "גוף ציבורי" - גוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985- 1;


  "עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי" - עובד של קבלן שירות, בתחומי השמירה או הניקיון, שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, בין שעבודתו מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי ובין מחוץ להם;


  "קבלן שירות" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996- 2, בתחומי השמירה או הניקיון;


  "תחום השמירה" - תחום שמירה ואבטחה.