חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -2013

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406.


  שינוי התוספת לחוק (20 באפריל 2016) ק"ת 7651 תיקון התוספת.

 • בחוק זה - 

  "גוף ציבורי" - גוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985- 1;


  "עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי" - עובד של קבלן שירות, בתחומי השמירה או הניקיון, שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, בין שעבודתו מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי ובין מחוץ להם;


  "קבלן שירות" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996- 2, בתחומי השמירה או הניקיון;


  "תחום השמירה" - תחום שמירה ואבטחה.

 • תנאי העבודה בנושאים המנויים בתוספת ורכיביהם וסכומיהם כפי שנקבעו לפי סעיף 6 (להלן - תנאי העבודה המוסכמים), יחולו לפי הוראות חוק זה לגבי העובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי.

 • עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי, שחל לגביו מכוח דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, תנאי עבודה המיטיב עמו לעומת תנאי מתנאי העבודה המוסכמים - יחול לגביו תנאי העבודה המיטיב.

 • גוף ציבורי המתקשר עם קבלן שירות יכלול בהסכם ההתקשרות הוראה שלפיה קבלן השירות יחיל על עובדיו, שהם עובדים של קבלן השירות בגוף הציבורי, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים.

 • גוף ציבורי ימסור לקבלן שירות, טרם ההתקשרות עמו, הודעה בדבר היותו גוף ציבורי לפי חוק זה ובדבר הוראות חוק זה החלות עליו כגוף ציבורי ועל קבלן השירות ועובדיו.

 • (א) בסעיף זה, "ההסכם" - ההסכם שנחתם ביום כ' בכסלו התשע"ג (4 בדצמבר 2012) בין מדינת ישראל להסתדרות העובדים הכללית החדשה.


  (ב) שר האוצר יקבע, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, פירוט של רכיבי תנאי העבודה בנושאים המנויים בתוספת וסכומיהם, בהתאם לאמור  בסעיפים 4 ו– 5 להסכם; בצו ייקבעו גם מנגנוני העדכון של הרכיבים והסכומים, בהתאם לסעיפים האמורים בהסכם; צו כאמור יותקן עד ליום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) והוראותיו יחולו מאותו מועד.


  (ג) עודכן אחד מהרכיבים או מהסכומים האמורים בסעיף קטן (ב), בהתאם להוראות ההסכם, או שונה ההסכם בעניין הנוגע לתנאי עבודה, רשאי שר האוצר לתקן, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את הצו האמור באותו סעיף קטן, לפי העדכון או השינוי כאמור.


  (ד) שונה ההסכם לגבי נושא המנוי בתוספת, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת לפי השינוי כאמור.

 • שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.

 • לעניין התקשרות של גוף ציבורי עם קבלן שירות בתחומי השמירה או הניקיון שנערכה לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן - חוזה קיים), יחולו הוראות אלה:
  (1) החל ביום כ"ח בחשוון התשע"ד (1 בנובמבר 2013) או ביום 1 בחודש שבתום 75 ימים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר )להלן - היום הקובע(, יראו כל חוזה קיים כאילו כלולה בו הוראה כאמור בסעיף 4;


  (2) הוראות סעיף יחולו, מהיום הקובע ואילך, לגבי עובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי המבצעים את עבודתם בהתאם לחוזה קיים, לרבות בהתאם לחוזה קיים שתוקן, שתקופתו הוארכה או שמומשה זכות ברירה הכלולה בו;

  (3) 

  (א) בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד היום הקובע יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לחוזה קיים להודיע לצד השני על ביטול החוזה; ההודעה תיכנס לתוקפה בתום 30 ימים ממועד נתינתה, ובלבד שהביטול הוא בשל החלת הוראות חוק זה; על חוזה שניתנה הודעה על ביטולו כאמור לא יחולו הוראות פסקאות (1) ו–(2);

  (ב) על אף האמור בכל דין ביטול כאמור בפסקת משנה (א) לא ייחשב הפרת החוזה;

  (ג) בוטל חוזה כאמור בפסקת משנה (א), חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל;

  (4) עד היום הקובע לא יערוך גוף ציבורי כל תיקון בחוזה קיים, לא יאריך את תקופתו, ולא יממש זכות ברירה הכלולה בו, אלא אם כן תוקן החוזה כך שיכלול הוראה כאמור בסעיף 4 שתחול על כל חלקי ההתקשרות בין הצדדים לחוזה הקיים ותיכנס לתוקפה ביום הקובע, אלא אם כן הסכימו הצדדים כי ההוראה תיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר;


  (5) על אף הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ''ב 1992- 5, לא יראו כהפרה של ההוראות לפי אותו חוק, הכללה בחוזה קיים של הוראה כאמור בסעיף 4, ובכלל זה שינוי של שווי ההתקשרות, וכן מימושה של כל זכות ברירה מכוח החוזה הקיים, כפי שתוקן כאמור;


  (6) גוף ציבורי ימסור לקבלן השירות שעמו הוא קשור בחוזה קיים, בתוך 10 ימים מיום תחילתו של חוק זה, הודעה בדבר היותו גוף ציבורי לפי חוק זה ובדבר הוראות חוק זה החלות עליו כגוף ציבורי ועל קבלן השירות ועובדיו.

 • (סעיפים 2 ו– 6)

  1. שכר עובד ניקיון ואחראי ניקיון ושכר עובד שמירה ואחראי שמירה; 
  2. מענק מצוינות; 
  3. הפרשות לקופת גמל לקצבה;
  4. קרן השתלמות;
  5. דמי הבראה;
  6. סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה;
  7. שי לחגים ומתנה בטובין.
  8. מענק חד-פעמי.
 • צו חדש (1 בספטמבר 2013) ק"ת 7286.
  תיקון (20 באפריל 2016) ק"ת 7651: הוספת סעיף 2א.
  תיקון מס' 2 (6 ביולי 2016) ק"ת 7684: סעיף 2, 2א, הוראות שעה.

   

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013 (להלן - החוק), באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: