חוק הסכמים קיבוציים - תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז-1977

 • תיקון מספר 5 (13 באוגוסט 1986) ס"ח 1193: סעיף 28.
  תיקון מספר 6 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772: הוספת סעיפים 33ח עד 33טז.
  תיקון מספר 7 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 33יא.
  תיקון מספר 8 (10 באוגוסט 2009) ס"ח 2208: סעיף 33ח1, ו-33יד.
  תיקון מספר 9 (15 ליולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. חובת תשלום דמי טיפול
 • (א) מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני-מקצועי (להלן - דמי טיפול) כאמור בתקנה 2.

  (ב) מעביד שתקנת משנה (א) לא חלה עליו וחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום, ומפעלו עוסק בענף שקיים בו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי ענפי - ישלם דמי טיפול לארגון המעבידים שהוא צד לאותו הסכם קיבוצי כללי ענפי, ובלבד שאותו ארגון מעבידים הוא גם צד להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום שהורחב כאמור.

  (ג) דמי הטיפול יהיו בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה - שממנו מגיעים דמי ביטוח לרבות הסכום העולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - ששילם המעביד לעובדיו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבעדה משתלמים דמי הטיפול; הסכום שחושב כאמור יוגדל לפי שלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

  (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יפחתו דמי הטיפול מ-100 שקלים חדשים (להלן - הסכום המזערי), ובלבד שלא יעלו על מחצית מדמי החבר שהיה משלם המעביד לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול; הסכום המזערי ישתנה בשלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ולענין זה, "המדד היסודי" - ממוצע המדדים של שנת 1989.

  (ה) בתקנה זו -

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום דמי הטיפול; "המדד היסודי" - ממוצע המדדים של כל שנה שקדמה לשנה שבה משתלמים דמי הטיפול; "שנה" - תקופה של 12 חדשים שתחילתם ב-1 בינואר.

לתחילת העמוד 2. חישוב דמי טיפול
 • (א) דמי הטיפול ישולמו אחת לשנה לא יאוחר מחודש מאי של אותה שנה.

  (ב) מעביד שתקנות אלה חלות עליו בחלק משנה ישלם חלק יחסי מדמי הטיפול החלים עליו באותה שנה.

  (ג) מעביד שמפעלו הופעל לראשונה בשנה פלונית שבה חלו עליו תקנות אלה, ישלם דמי הטיפול לגבי אותה שנה על בסיס מחצית דמי החבר שהיה משלם לארגון המעבידים, כאמור בתקנה 1, אילו היה חבר בו.

לתחילת העמוד 2א. מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה
 • מעביד שחלים עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שצד לו ארגון מעבידים בתעשיה וצו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שצד לו ארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה ישלם דמי טיפול כלהלן:

  (1) מעביד כאמור שביום 1 בינואר של שנה פלונית היה מעבידם של לא יותר מ-20 עובדים, ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, אלא אם נקבע על פי פסקאות (2) ו-(3) שעליו לשלם את דמי הטיפול לארגון מעבידים בתעשיה;

  (2) לענין תקנה זו ותקנה 3(11) יקים וימנה שר העבודה והרווחה ועדה של שלושה (להלן: הועדה), בהם יושב חבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים בתעשיה וחבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה; לא הומלצו חברים לועדה תוך 14 יום מיום שהומצאה לארגון הנוגע בדבר דרישה לכך מאת שר העבודה והרווחה, ימנה השר חבר ללא המלצה כאמור;

  (3) החליטה הועדה שמפעלו של מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה כאמור, הוא מפעל עתיר מדע או עתיר הון, ישלם המעביד את דמי הטיפול לארגון המעבידים בתעשיה; ואולם הועדה תהא רשאית להחליט לגבי מפעל פלוני שהוא מפעל עתיר הון, רק אם מועבדים בו יותר מ-15 עובדים;

  (4) הועדה תחליט כאמור בשאלה אם מפעל פלוני הוא עתיר הון או עתיר מדע תוך 60 יום מהיום שהוגשה לה בקשה לעשות זאת; הועדה רשאית להאריך מועד זה מטעמים שייראו לה.

  (5) מעביד כאמור שביום 1 בינואר של שנה פלונית היה מעבידם של יותר מ- 20 עובדים ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים בתעשיה.

לתחילת העמוד 2ב. תשלום בעד חלק משנה
 • חלו לראשונה על מעביד כאמור בתקנה 2א במועד שאינו ה-1 בינואר של שנה פלונית, יבוא אותו מועד במקום ה-1 בינואר האמור באותה השנה ודמי-טיפול מכח תקנה 2א ישולמו באופן יחסי בעד יתרת שנת הכספים שלאחר אותו מועד.

לתחילת העמוד 2ג. ריבית פיגורים
 • שולמו דמי טיפול לאחר חודש מאי האמור בתקנה 2(א) תיווסף על דמי הטיפול כפי שהוגדלו כאמור בתקנה 1(ג) ריבית בשיעור של 3 אחוזים לשנה מיום 1 ביוני שלאחר המועד האמור עד מועד התשלום בפועל.

לתחילת העמוד 3. אי תחולה על מעבידים
 • תקנות אלה לא יחולו על מעביד שהוא אחר מאלה:

  (1) תאגיד שהוקם בחוק;
  (2) תאגיד שחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 חל עליו למעט חברה מעורבת;
  (3) רשות מקומית או איגוד ערים;
  (4) קיבוץ או מושב עובדים או חבר בו;
  (5) תנועה קיבוצית;
  (6) תנועה מושבית, מושב עובדים או חבר בו;
  (7) ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל או חברת עובדים שלה;
  (8) תאגיד או ארגון שאין עיסוקם לשם קבלת רווחים;
  (9) הסוכנות היהודית לא"י, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל;
  (10) מפעל שיש למעביד, מהסוגים המנויים בפסקאות (1) עד (9) או למעבידים מכמה מהסוגים האמורים בין לחוד ובין יחד עם המדינה, שליטה בו כמשמעותה בסעיף 25 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש);
  (11) חבר בארגון מעבידים שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה לגבי חבריו, זולת אם הוכיח ארגון המעבידים הזכאי לדמי הטיפול שארגון המעבידים שהמעביד חבר בו אינו עוסק למעשה בטיפול ביחסי עבודה כאמור ואולם -

  (א) מעביד החייב לשלם דמי טיפול מכוח תקנה 2א לארגון מעבידים או לארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, לפי הענין, ישלם את דמי הטיפול כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים שאינו הארגון הזכאי להם.

  (ב) מעביד החייב בתשלום דמי טיפול לארגון מעבידים בתעשיה או לארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, לפי הענין, שלא מכוח תקנה 2א, ישלם את דמי הטיפול כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים שאינו הארגון הזכאי להם, אם נתקיימו בו התנאים לתשלום דמי הטיפול לארגון הזכאי להם כאילו חלה עליו תקנה 2א.

  (12) בוטל.

לתחילת העמוד 4. בקשת פרטים
 • (א) מעביד החייב בתשלום דמי טיפול חייב למסור פרטים על מפעלו האמורים בתקנות 1, 2 ו-3(11) על פי דרישת ארגון מעבידים הזכאי לקבל ממנו דמי טיפול.

  (ב) לא מסר מעביד פרטים שנדרשו ממנו כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שנה פלונית, רשאי ארגון המעבידים הזכאי לדמי טיפול לקבל מאותו מעביד בעד אותה שנה דמי טיפול בסכום השווה לדמי הטיפול שהגיעו ממנו בעד השנה שלגביה מסר לאחרונה פרטים כאמור, כשהוא מוגדל לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, אלא אם כן הוכיח המעביד כי דמי הטיפול המגיעים ממנו לפי תקנות אלה סכומם נמוך יותר; לענין זה, "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני תום השנה שלענין שכר העבודה ששילם בה לעובדיו מסר המעביד פרטים לאחרונה.

לתחילת העמוד 5. הוראת שעה
 • לגבי שנת 1990 ישלם מעביד דמי טיפול בסכום השווה לשלושה רבעים בלבד מהסכום שהוא חב בו לגביה.