חוק הסכמים קיבוציים - תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957

 • תיקון מספר 5 (13 באוגוסט 1986) ס"ח 1193: סעיף 28.
  תיקון מספר 6 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772: הוספת סעיפים 33ח עד 33טז.
  תיקון מספר 7 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 33יא.
  תיקון מספר 8 (10 באוגוסט 2009) ס"ח 2208: סעיף 33ח1, ו-33יד.
  תיקון מספר 9 (15 ליולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957
לתחילת העמוד 1. דרך ההגשה לרישום
 • הסכם קיבוצי, כללים מוסכמים וכתב הצטרפות כאמור בסעיף 8 לחוק, וכן כתב שינוי, ביטול או הארכה של אלה (להלן - המסמכים) יישלחו לרישום בדואר רשום לפי מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד העבודה, ירושלים או יימסרו בסניף מסניפי משרד העבודה.

לתחילת העמוד 2. ההודעה
 • כל מסמך יוגש לרישום בשלושה העתקים חתומים על ידי הצדדים ובצירוף הודעה לפי הטופס שנקבע לאותו מסמך בתוספת שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי משרד העבודה.

לתחילת העמוד 2א. פרסום מסמכים
 • הוגש מסמך לרישום, יפורסמו ברשומות לאחר קבלת המסמך, פרטים אלה:

  (1) תאריך חתימת המסמך;
  (2) שמות הצדדים;
  (3) היקפו;
  (4) תקופת תקפו;
  (5) נושאיו;
  (6) תאריך הגשתו לרישום.

לתחילת העמוד 2ב. הגשת טענת כשרות
 • (א) טענה בדבר אי-כשרות של ארגון עובדים כאמור בסעיף 6 לחוק, תוגש במכתב רשום חתום על ידי הארגון הטוען לפי מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד העבודה, ירושלים, לא יאוחר מיום ה-10 בחודש שאחרי החודש בו פורסמו הפרטים בירחון.

  (ב) הוגשה טענה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע הממונה הראשי על יחסי עבודה בכתב על החלטתו לצדדים החתומים על המסמך ולארגון הטוען.

לתחילת העמוד 2ג. מועד הרישום
 • ביום ה-15 בחודש שאחרי פרסום הפרטים בירחון, או סמוך אחרי תאריך זה, יירשם המסמך. נדחתה טענה שהוגשה כאמור בתקנה 2ב, יירשם המסמך מיד אחרי ההחלטה על הדחיה.

לתחילת העמוד 3. אישור הרישום
 • הוגש מסמך לרישום ונרשם, יחזיר הממונה הראשי על יחסי עבודה העתק אחד של המסמך ובו אישור שהמסמך נרשם.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957".