חוק הסכמים קיבוציים - תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975

 • תיקון מספר 5 (13 באוגוסט 1986) ס"ח 1193: סעיף 28.
  תיקון מספר 6 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772: הוספת סעיפים 33ח עד 33טז.
  תיקון מספר 7 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 33יא.
  תיקון מספר 8 (10 באוגוסט 2009) ס"ח 2208: סעיף 33ח1, ו-33יד.
  תיקון מספר 9 (15 ליולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975
לתחילת העמוד 1. פרסום הודעה
 • ההודעה בדבר הכוונה לתת צו הרחבה כאמור בסעיף 26 לחוק תפורסם בשני עתונים יומייים.

לתחילת העמוד 2. דרך הגשת ערר
 • המעונין לערור על מתן צו הרחבה, ישלח לשר העבודה את הערר עד תום עשרים יום מהיום שבו פורסמה ההודעה בשני העתונים היומיים.

לתחילת העמוד 3. ביטול
 • תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשי"ז-1957 - בטלות.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975.