חוק הסכמים קיבוציים - תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), התשל"ז-1977

 • תיקון מספר 5 (13 באוגוסט 1986) ס"ח 1193: סעיף 28.
  תיקון מספר 6 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772: הוספת סעיפים 33ח עד 33טז.
  תיקון מספר 7 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 33יא.
  תיקון מספר 8 (10 באוגוסט 2009) ס"ח 2208: סעיף 33ח1, ו-33יד.
  תיקון מספר 9 (15 ליולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), התשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. דרכי ההודעה על הסדר בכתב
 • מעביד בשירות צבורי, החייב בהודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום (להלן - הסדר בכתב), יודיע על כך לממונה הראשי על יחסי עבודה (להלן - הממונה הראשי), בטופס שנקבע בתוספת, באחת משתי דרכים אלה:

  (1) משלוח בדואר רשום;
  (2) מסירה במשרד הממונה הראשי.

לתחילת העמוד 2. מסירה בדואר רשום
 • נמסרה הודעה בדואר רשום, רואים את יום מסירתה לבית הדואר כיום מסירתה לממונה הראשי.

לתחילת העמוד 3. צירוף העתקי כתב ההסדר
 • לטופס ההודעה יצורף כתב ההסדר, בארבעה העתקים, חתומים ביד הצדדים ונושאים תאריך חתימתו.