חוק החניכות - פרק שלישי: דרך החניכות

 • תיקון מס' 1 (31 במרץ 1972) ס"ח 653: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 2 (5 ביוני 1980) ס"ח 972: ביטול סעיף 34.
  תיקון מספר 3 (6 בפברואר 2007) ס"ח 2081: סעיף 2(ב).
  תיקון מספר 4 (15 ביולי 2014) ס"ח: 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק שלישי: דרך החניכות
לתחילת העמוד 11. הודעה לממונה
 • מעסיק יודיע לממונה על החניכות על כל חניך שהתחיל לעבוד אצלו, תוך 15 יום מיום שהתחילה עבודתו, ויכלול בהודעה פרטים לפי טופס שנקבע בתקנות.

לתחילת העמוד 13. פנקס החניכים
 • הממונה על החניכות ינהל פנקס שייקרא "פנקס החניכים" וירשום בו את הפרטים שנכללו בהודעה שנמסרה לפי סעיף 11. הפנקס יהיה פתוח לעיון ללא כל אגרה בכל עת המתקבלת על הדעת.

לתחילת העמוד 14. חובות המעסיק
 • (א) המעסיק חייב -

  1. להעסיקאת החניך עד תום תקופת החניכות;
  2. להעסיק את החניך לפי תכנית החניכות;
  3. להבטיח לחניך הדרכה מתאימה ושיטת עבודה שיש בה כדי להקנות את המקצוע תוך תקופת החניכות שנקבע לו; אם אין המעסיק מפקח במישרין על עבודת החניך ואינו מדריך אותו, חייב הוא להטיל חובה זו על אדם אחר במפעל, ומשהסכים אותו אדם לקבל עת עצמו את החובה, חייב הוא למלאה כאילו היה המעסיק, אולם הטלת חובה כאמור אין בה כדי לפטור את המעסיק עצמו מאחריות למלאה;
  4. לשחרר את החניך מעבודה, בלי ניכוי משכרו, כדי לאפשר לו לבקר בשיעורי מקצוע מאושרים, במידה שהחניך חייב לעשות כך על-פי סעיף 16(ג), ולהיבחן כמוטל עליו לפי סעיף 22.

  הוראה זו באה להוסיף על הוראות סעיף 4(ג) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 ולא לגרוע מהן.

  (ב) לא יעביד מעביד את חניכו בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות.

לתחילת העמוד 15. שכר עבודה לחניך
 • (א) המעסיק חייב לשלם לחניך שכר עבודה שלא יהיה פחות משכר המינימום שקבעה לאותו מקצוע ועדת השכר לחניכים (להלן - ועדת השכר), בהתאם לסעיף קטן (ג).

  (ב) שר העבודה והרווחה רשאי למנות, לכל המקצועות או למקצוע מסויים, ועדת שכר שסדרי עבודתה ייקבעו בתקנות, ובלבד שבכל ועדת שכר יהיו מיוצגים, שווה בשווה, ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים רפרזנטטיביים במדינה שלדעת השר הם נוגעים בדבר. הודעה על מינוי כל ועדת שכר ועל כתבתה תפורסם ברשומות.

  (ג) (1) על-פי הוראות שר העבודה והרווחה, תקבע ועדת השכר בהחלטה את שיטת השכר בשים לב להתקדמותו של החניך במקצוע, את שיעורו המינימלי ואת אופן תשלומו;
  (2) החלטת הועדה כוחה יפה לא פחות משנה אחת ולא יותר משלוש שנים, הכל כפי שנקבע בהחלטה, אך רשאית ועדת שכר לפני תום התקופה להאריך אותה מזמן לזמן לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

  (ד) העתק של החלטת ועדת שכר לפי סעיף קטן (ג) יימסר לממונה על החניכות ולארגוני העובדים והמעבידים המיוצגים בועדה. הממונה על החניכות יביא, בדרך שימצא לנכון, את החלטת ועדת השכר לידיעתם של המעבידים ושל החניכים הנוגעים בדבר.

  (ה) אין הוראות סעיף זה חלות כשהחניך עובד אצל הוריו או במפעל המפורש בפסקה (2) לסעיף 1(ב).

לתחילת העמוד 16. חובות החניך
 • החניך חייב -

  (1) לעבוד אצל מעסיקו עם תום תקופת החניכות;

  (2) לשקוד על עבודתו כדי לרכוש את המקצוע תוך התקופה שנקבעה כתקופת החניכות לאותו מקצוע ולעמוד בבחינות בהתאם לסעיף 22;

  (3) לבקר באופן סדיר בשיעורי מקצוע מאושרים, כפי שיקבע שר העבודה והרווחה, בתקנות, לאותו המקצוע, אם הממונה על החניכות לא פטר אותו לחלוטין או בשיעורין מחובה זו;

  (4) להישמע להוראות מעבידו ולהוראות האדם שבפיקוחו ובהדרכתו הוא עובד, בכל הנוגע לעבודה ולסדריה.

לתחילת העמוד 17. התרת הקשר
 • (א) בוטל.

  (ב) ואלה המקרים והדרכים בהם אפשר להתיר את הקשר בין המעסיק ובין החניך -

  1. על-ידי כל אחד מהצדדים -
   (|) בפרק זמן של ששה שבועות מיום שהתחיל החניך לעבוד אצל אותו מעסיק;
   (||) אם הממונה על החניכות אישר את התרת הקשר;
   (|||) מכל סיבה אחרת שתיקבע בתקנות;

  2. על-ידי המעסיק- אם החניך הפסיק עבודתו, ללא סיבה שאושרה על-ידי המפקח על החניכות כסיבה מספקת, ולא חזר לעבודתו תוך 14 יום;

  3. על-ידי החניך -
   (|) אם העביר המעסיק את המפעל לישוב אחר או אם הורי החניך העתיקו את מקום מגוריהם לישוב אחר;
   (||) אם החניך רוצה לעבוד כחניך אצל מעסיק אחר והממונה על החניכות אישר בכתב שהדבר הוא לטובת החניך;
   (|||) אם הופסקה העבודה במפעל לתקופה העולה על חודש ימים.
לתחילת העמוד 18. הפסקת החניכות
 • לא נדחה צאתו של חניך לשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, התש"ט-1949 על-מנת לאפשר לחניך לסיים את החניכות, והחניך יצא לשירות סדיר כאמור, תופסק החניכות לתקופת השירות.

לתחילת העמוד 19. חובת הודעה
 • הותר הקשר בין המעסיק ובין החניך לפי סעיף 17 או שהופסקה החניכות לפי סעיף 18 או שסיים החניך את תקופת החניכות - ימסור מעסיקו הודעה על כך בכתב לממונה על החניכות, בטופס שנקבע בתקנות.

לתחילת העמוד 20. יישוב סכסוכים
 • (א) התעוררו חילוקי דעות או סכסוך בין מעסיק ובין חניך בשאלה אם אפשר להתיר את הקשר בהתאם לסעיף 17 - יכריע הממונה על החניכות, או מי שמונה לכך על ידיו, לאחר ששמע את הצדדים או את נציגי ארגון העובדים ונציגי ארגון המעבידים שהצדדים חברים בהם.

  (ב)

  1. סכסוך שלא יישבו אותו בדרך מוסמכת, תוך תקופה שנראית לממונה על החניכות, ייושב בדרך שתיקבע בתקנות;
  2. בסעיף קטן זה "סכסוך" פירושו - סכסוך, או חילוקי דעות, בקשר לתנאי עבודה של חניך שנתגלעו בין מעביד ובין חניך, או בין מעביד ובין ארגון עובדים שהחניך חבר בו, או בין ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו ובין ארגון עובדים שהחניך חבר בו, והסכסוך או חילוקי הדעות גרמו או עלולים לגרום להפסקת עבודתו של החניך, להוציא חילוקי דעות או סכסוך הנובעים מסעיף 17.


  (ג) אין הוראות סעיף זה חלות כשהחניך עובד אצל הוריו, או במפעל המפורש בפסקה (2) לסעיף 1(ב).

לתחילת העמוד 21. שיעורי מקצוע מאושרים
 • (א) שיעורי מקצוע מאושרים הם שיעורים במקצוע ובהשכלה כללית הקשורה לכך, שאושרו על-ידי שר העבודה והרווחה לענין חוק זה.

  (ב) שר העבודה והרווחה רשאי לארגן ולקיים שיעורי מקצוע מאושרים ולעודדם בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

  (ג) שר העבודה והרווחה יקבע, לאחר התיעצות עם שר החינוך והתרבות, תכנית לימודים מינימלית אחידה בשיעורי מקצוע מאושרים, בין למקצוע אחד ובין למספר מקצועות; אולם קביעת תכנית כאמור לא תפגע בזכות להוסיף שיעורים על הקבועים בתכנית.

  (ד) שיעורי מקצוע מאושרים יהיו נתונים לפיקוחו של שר העבודה והרווחה או של מי שנתמנה על ידיו; האחראי למעשה להנהלתם של שיעורים אלה חייב להגיש לו, במועדים שידרוש, דין וחשבון לפי טופס שייקבע בתקנות.

  (ה) חניך לא יידרש לשלם בעד שיעורי מקצוע מאושרים; הוראה זו אינה חלה על ציוד וחומרי לימוד.

לתחילת העמוד 22. בחינות ותעודות מקצוע
 • (א) חניך חייב בבחינות-ביניים ובבחינות סופיות.

  (ב) שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות את דרכי הבחינות, את תכניתן ואת סדריהם.

  (ג) בעל בחינות סופיות ישלם הנבחן אגרה שתיקבע בתקנות.

  (ד) מי שעמד בבחינות בינים יקבל תעודה המאשרת זאת, ומי שעמד בבחינות סופיות יקבל תעודת מקצוע; כל תעודה תיחתם בידי הממונה על החניכות ובידי יושב ראש ועדת הבחינות. צורת התעודה ואופן נתינתה ייקבעו בתקנות.

  (ה) הממונה על החניכות ינהל פנקס בשם "פנקס חניכים שהוסמכו", ובו ירשום את הפרטים שנקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 23. הוראת מעבר
 • מי שעמד בבחינת ביניים שנערכה לפני תחילת תקפו של חוק זה מטעם המוסד שהיה ידוע כמועצת השוליאות מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, התאחדות בעלי התעשיה וההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, דינו כדין מי שעמד בבחינות ביניים על-פי חוק זה.