חוק החניכות - פרק רביעי: ביצוע ועונשין

 • תיקון מס' 1 (31 במרץ 1972) ס"ח 653: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 2 (5 ביוני 1980) ס"ח 972: ביטול סעיף 34.
  תיקון מספר 3 (6 בפברואר 2007) ס"ח 2081: סעיף 2(ב).
  תיקון מספר 4 (15 ביולי 2014) ס"ח: 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק רביעי: ביצוע ועונשין
לתחילת העמוד 24. מינויים
 • שר העבודה והרווחה ימנה את הממונה על החניכות, ממונים מחוזיים על החניכות ומפקחים על חניכות.

לתחילת העמוד 25. מועצת החניכות וסמכויותיה
 • תוקם מועצת החניכות (להלן - המועצה) שתייעץ לשר העבודה והרווחה בהתקנת תקנות לפי חוק זה ובענינים אחרים הנוגעים לו.

לתחילת העמוד 26. הרכב המועצה
 • (א) המועצה תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על-ידי שר העבודה והרווחה, ומאנשי ציבור שיתמנו על-ידי שר העבודה והרווחה כנציגיהם של עובדים, של נוער עובד, של מעסיקים וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובלבד ונציגי העובדים, הנוער העובד והמעסיקים יהוו שני שלישים מחבריה.

  (ב) נציגי העובדים יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, נציגי הנוער העובד יתמנו לאחר התייעצות בארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה והרווחה, ונציגי המעבידים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת שר העבודה והרווחה הם נוגעים בדבר.

  (ג) מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על-ידי שר העבודה והרווחה בהודעה שתפורסם ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד יחד יהיה כמספר נציגי המעסיקים.

  (ד) שר העבודה והרווחה, ובהעדרו - מי שנתמנה על ידיו לכך, ישב ראש במועצה.

  (ה) הודעה על מינוי המועצה ועל הרכבה תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 27. ועדת חניכות מקצועית
 • (א) שר העבודה והרווחה ימנה ועדות חניכות מקצועיות (להלן - ועדה).

  (ב) ועדה יכולה להיות לכל הארץ (להלן - ועדה ארצית) או לאזור מסויים, למקצוע אחד או למספר מקצועות שלדעת השר הם קרובים זה לזה. ועדה למקצוע או למספר מקצועות יכול שתמונה גם לפני שאותו מקצוע או אחד המקצועות, לפי הענין, הוכרז כמקצוע שיירכש בדרך חניכות.

  (ג) כל ועדה שאינה ארצית היא של שלושה או של חמישה, כפי שיחליט שר העבודה והרווחה, ומהם - אחד שנתמנה על ידי שר העבודה והרווחה להיות יושב ראש והיתר אנשים בני סמך באותו מקצוע, שנתמנו לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגון הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה והרווחה, וכן בארגונים ארציים רפרזנטטיביים של מעבידים שהם, לדעת השר, נוגעים בדבר, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה כמספר נציגי המעבידים.

   

  (ד) כל ועדה ארצית היא של ששה, כפי שיחליט שר העבודה והרווחה, והרכבה יהיה כשל ועדה שאינה ארצית, אלא שיהיה בה גם נציג שר החינוך והתרבות; הודעה על מינוי ועדה ארצית ועל הרכבה תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 28. סמכויות הועדה
 • (א) שר העבודה והרווחה יתייעץ בועדה ארצית בטרם -

  1. יקבע את תכנית החניכות; 
  2. יאשר שיעורי מקצוע לפי סעיף 21(א); 
  3. יקבע את תכנית הלימודים בשיעורי מקצוע מאושרים לפי סעיף 21(ג).

  (ב) שר העבודה והרווחה יבקש את חוות דעתה של הועדה הארצית ויביאה בפני המועצה בטרם יבוא להתייעץ במועצה בדבר -

  1. קביעת תקופת החניכות; 
  2. קביעת הגיל המינימלי וההשכלה המינימלית לפי סעיף 5; 
  3. תכנית לבחינות ביניים ולבחינות סופיות.

  (ג) שר העבודה והרווחה יתייעץ בועדה הארצית בטרם ישתמש בסמכותו לפי סעיף 6(ג) ובועדה האזורית הנוגעת בדבר, בטרם ישתמש בסמכותו לפי סעיף 6(א).

  (ד) הממונה על החניכות יתייעץ בועדה אזורית הנוגעת בדבר בטרם ישתמש בסמכויותיו על פי הסעיפים 2(ב), 4(ב), 4(ג), 7 ו- 16(3).

לתחילת העמוד 29. תקופת הכהונה
 • שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע, בתקנות, את תקופת כהונתם של נציגי הציבור במועצה ושל חברי ועדות, ואת הסיבות להפסקת חברותם.

לתחילת העמוד 30. סדרי העבודה
 • המועצה והועדות יקבעו בעצמן את סדרי עבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 31. פיקוח
 • (א) מפקח על חניכות רשאי להיכנס לכל מקום שבו עובדים נערים או שיש לו יסוד להניח שעובדים בו נערים, ולחקור כל אדם הנמצא באותו מקום, בכל ענין הנוגע לחוק זה, אך לא יידרש אדם ליתן תשובה או עדות העלולה להפלילו.

  (ב) מפקח על חניכות רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין פרוטוקול שנרשם בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו.

  (ג) מפקח על חניכות רשאי לדרוש שהחניך יבצע בנוכחותו עבודה מסויימת, וכן רשאי הוא לפקח על דרכי העבודה של החניך ועל ההדרכה הניתנת לו במקום העבודה.

  (ד) מפקח על חניכות רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתקיימים שיעורי מקצוע מאושרים ולהיות נוכח בשיעורים.

לתחילת העמוד 32. עבירות ועונשין
 • (א) מי שעבר אחת העבירות האלה:

  1. העסיק נער שלא כחניך בניגוד לסעיף 2; 
  2. סירב או נמנע להעסיק חניכים במספר שהוא חייב להעביד לפי סעיף 6 או העסיק חניכים במספר העולה על המספר שהוא רשאי להעסיק לפי סעיף 6; 
  3. העסיק בניגוד לאיסור על פי סעיף 7; 
  4. קיבל תשלום או פרס בניגוד לסעיף 8.

  דינו קנס 100 לירות על כל נער או חניך שהועסק או שלא הועסק כאמור או שבקשר איתו נעברה העבירה, או מאסר חודש אחד או שני הענשים כאחד.

  (ב) מי שעבר אחת העבירות האלה:

  1. הפריע למפקח על חניכות להשתמש בסמכויותיו; 
  2. סירב להשיב למפקח על חניכות על שאלה שהוא חייב להשיב עליה.

  דינו קנס - 100 לירות או מאסר שני שבועות או שני הענשים כאחד, אך לא יוטל על נער מאסר או קנס העולה על 5 לירות. ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס.

  (ג) מעסיק שעבר אחת העבירות האלה:

  1. לא מילא אחרי הוראות סעיף 11; 
  2. לא שלח הודעה בהתאם לסעיף 19,

  דינו - קנס 25 לירות על כל חניך שבקשר אתו נעברה העבירה.

לתחילת העמוד 33. אחריותם של חברי ההנהלה ושל מנהלים
 • חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני אדם אחר, שנמצאו אשמים בעבירה על פי סעיף 32, רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה, מנהל, שותף, או פקיד של אותו חבר, ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

  1. שהעבירה נעברה שלא בידיעתו; 
  2. שנקט בכל האמצעים הנאותים, כדי להבטיח שיקוימו הוראות חוק זה.
לתחילת העמוד 35. המדינה כמעסיק
 • לענין חוק זה המדינה כשהיא מעסיקה כדין כל מעסיק אחר.

לתחילת העמוד 36. ביצוע ותקנות
 • שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות תקנות בדבר דרכי הפיקוח על החניכות.

לתחילת העמוד 37. העברת סמכויות
 • (א) שר העבודה והרווחה רשאי להעביר לאחר את הסמכויות הנתונות לו על פי הסעיפים 3, 6 - במידה שאין הפעולה נעשית בתקנות - ו-21; הודעה על כל העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

  (ב) הממונה על החניכות רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לממונים המחוזיים על החניכות.

לתחילת העמוד 38. חלות חוקים על חניכים
 • לענין כל חוק ששר העבודה והרווחה ממונה על ביצועו יראו חניך כעובד, אלא אם חלה עליו הוראה אחרת בחוק זה או בחוק האמור או בכל חוק אחר.