חוק החניכות - פרק ראשון: מבוא

 • תיקון מס' 1 (31 במרץ 1972) ס"ח 653: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 2 (5 ביוני 1980) ס"ח 972: ביטול סעיף 34.
  תיקון מספר 3 (6 בפברואר 2007) ס"ח 2081: סעיף 2(ב).
  תיקון מספר 4 (15 ביולי 2014) ס"ח: 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק ראשון: מבוא
לתחילת העמוד 1. פירושים
 • (א) בחוק זה -

  "נער" פירושו - מי שעדיין לא הגיע לגיל 18; "מקצוע" פירושו - משלח יד שהוכרז בצו כמקצוע שיירכש בדרך חניכות; "חניך" פירושו - נער העובד על-מנת לרכוש מקצוע על-ידי עבודה מעשית מודרכת ועל-ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק זה, לרבות בבית ספר תעשיתי שעל-יד המפעל שבו הוא עובד והממונה על החניכות אישר את בית הספר לענין חוק זה; "בית ספר מקצועי" פירושו - בית ספר שאושר לענין חוק זה על-ידי שר החינוך והתרבות באכרזה שפורסמה ברשומות.

  (ב) לענין חוק זה, רואים נער כמועבד, ואת מי שהנער עובד אצלו - כמעסיקו, אם הנער עובד -

  1. אצל הוריו לצורך עסקם או משלח ידם; או 
  2. בכל מפעל שהוא, אף אם העבודה אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום שהוכרז על-ידי שר העבודה והרווחה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית, אך להוציא בית ספר מקצועי.