חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - תיקון חוק תובענות ייצוגיות

  • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
    תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
    תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
    תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 10. תיקון חוק תובענות ייצוגיות
  • בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בתוספת השניה, בפרט 10(2), אחרי "סעיף 6א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 יבוא "תביעה של עובד בעילה לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007".