חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - עמדה ותנאים הולמים למאבטח

 • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
  תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
  תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 3א. עמדה ותנאים הולמים למאבטח
 • (א) מעסיק של מאבטח יעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר, המספקת הגנה מגשם ומשמש; לעניין זה, "עמדה" – מקום שמאבטח יכול לשבות בו בעת מילוי תפקידו, בין שהמקום משמש למטרה זו בלבד ובין שהוא חלק ממבנה המשמש למטרות נוספות.


  (ב) בעמדה כאמור בסעיף קטן (א) יעמיד המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם לעונות השנה ולתנאי מזג האוויר במקום, ובהתחשב באמצעי החימום או הקירור המקובלים שניתן להפעילם באותה עמדה.


  (ג) מעסיק של מאבטח לא ימנע ממנו את השהות בעמדה כאמור בסעיף קטן (א) במהלך העבודה, בכפוף לצורכי האבטחה.


  (ד) מעסיק של מאבטח –

  (1) יבטיח יבטיח למאבטח גישה לנקודת חשמל ולמים ויקצה מקום שבו הוא יוכל להניח את חפציו האישיים, והכול בין בעמדה כאמור בסעיף קטן (א) ובין במקום אחר במקום העבודה;

  (2) יערוך התאמות בסדרי העבודה כדי לאפשר למאבטח שימוש באמצעים כאמור בפסקה (1).


  (ה) היה מאבטח עובד של קבלן כוח אדם או עובד של קבלן שירות –


  (1) יחולו חובות המעסיק האמורות בסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ד)(1) על המעסיק בפועל או על מזמין השירות שאצלם הוא מועסק, לפי העניין;
  (2) לא יציב קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי העניין, את המאבטח במקום עבודה, אלא אם כן הועמדו לרשותו עמדה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ואמצעי חימום או קירור בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).


  (ו) (1) הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמעסיק מאבטח שלא במסגרת עסק, משלח יד או שירות ציבורי;

  (2) הוראות סעיף זה, למעט הוראות סעיף קטן (ד), לא יחולו לגבי מאבטח שכל תפקידו ביצוע סיור;
  (3) הוראות סעיף זה, למעט הוראות סעיף קטן (א), לא יחולו לגבי מאבטח המוצב במקום לשם אבטחה של פעילות ארעית בלבד; לעניין זה, "פעילות ארעית" – פעילות המתקיימת במקום לצורך אירוע מסוים, לתקופה שאינה עולה על שבועיים.