חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - סמכות שיפוט ותרופות

 • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
  תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
  תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 4. סמכות שיפוט ותרופות
 • (א) לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 2 עד 3ב, והוא רשאי:

  1. לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין;
  2. ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.

  (ב)

  1. מצא בית הדין לעבודה כי נתבע הפר את הוראות סעיפים 2, 3, 3א או 3ב רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 20,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה.
  2. אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

   

  (ג) הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה -יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה -

  "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

  "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק זה;

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.