חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - הרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

 • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
  תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
  תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 5א. הרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים
 • בסעיף זה -

  (א) "הוראות לפי חוקי עבודה" - כל אחד מאלה:

  1. סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;
  2. סעיף 22א לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

  "מעסיק בפועל, מזמין שירות" - כהגדרתם בהוראות לפי חוקי העבודה, לפי העניין.

  (ב) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הפרת הוראותרא לפי חוקי העבודה, ויראו הפרת הוראות לפי חוקי העבודה כהפרת הוראות סעיפים 2 ו-3.

  (ג) בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4 כפי שהוא מוחל בסעיף קטן (ב), למעסיק, למעסיק בפועל או למזמין שירות, לפי העניין, בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שאותו אדם הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו.

  (ד) בבואו להטיל קנס על מעסיק, מעסיק בפועל או מזמין שירות, לפי העניין, שהורשע בעבירה בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו אדם, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4 כפי שהוא מוחל בסעיף קטן (ב), בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.