חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - הגדרות

 • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
  תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
  תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  "הפסקה בעבודה" - הפסקה שהעובד זכאי לה מכוח דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג במקום העבודה;

  "מאבטח" – מי שמבצע תפקידי שמירה או אבטחה, למעט שוטר, סוהר או חייל;

   

  "מושב לעבודה" - מושב במצב תקין בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד ולעבודה המבוצעת, וכן הדום שעליו יוכל להשעין את רגליו בנוחות, אם אין הוא יכול לעשות כן בלי הדום;

  "מזמין שירות", ו"קבלן שירות" – כהגדרתם בסעיף 20א(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

   

  "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

   

  "מקום עבודה" - מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, למעט מקום שהוראות סימן ד' בפרק ד' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, חלות לגביו;

  "השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה.