חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
  • חוק חדש (17.5.2001) ספר החוקים 1788.
    תיקון (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.

לתחילת העמוד

1. הגדרות

  • בחוק זה -

    "חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

    "עובד במשכורת", "עובד בשכר" - כהגדרתם בסעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים;

    "שכר רגיל" - שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים.