חוק הגנת השכר - תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), התשל"ו-1976

לתחילת העמוד תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), התשל"ו-1976
לתחילת העמוד 1. פרטים שעל מעביד למסור
 • (א) מעביד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו שתישלח בדואר רשום:

  1. השם המלא של המעביד, צורת ההתארגנות או מספר זהות, לפי הענין;
  2. מען המעביד;
  3. שם פרטי ושם המשפחה של העובד;
  4. מען העובד;
  5. מספר זהות של העובד;
  6. תאריך תחילת העבודה וסיומה;
  7. מספר ימי העבודה בתקופת הדו"ח;
  8. סוג מקצועי או הדרגה של העובד;
  9. שעות העבודה של העובד;
  10. שכר העבודה ששולם בתקופת העבודה;
  11. סכום חלקו של המעביד בתשלום לקופת הגמל;
  12. סכום חלקו של העובד בתשלום לקופת הגמל;
  13. האם מבוטח העובד גם בקופת גמל אחרת.

  (ב) מעביד ימסור לקופת גמל הודעה לגבי כל שינוי שחל באחת מפסקאות (2), (3), (4), (10) ו-(13) לתקנת משנה (א) מיד עם הוודע לו על השינוי.

לתחילת העמוד 2. פרטים בכרטיס אישי
 • קופת הגמל תכלול בכרטיס האישי לכל עובד המבוטח בה את הפרטים שמסר המעביד כאמור בתקנה 1.

לתחילת העמוד 3. דרכי מסירת הודעות ופרטים
 • (א) קופת גמל תודיע על פיגור בתשלום ועל תקופת הפיגור במכתב בדואר רשום לעובד; העתק מן ההודעה תשלח בדואר רשום למעבידו.

  (ב) ההודעה לפי תקנת משנה (א) תביא לידיעת העובד והמעביד כי זכויותיו של העובד בקופת הגמל עלולות להפגע באם החוב של המעביד לא ישולם תוך ששה חדשים מיום מסירת ההודעה.

לתחילת העמוד 4. הוכחה על מסירה
 • אישור למשלוח בדואר רשום עם העתק מההודעה, יראו אותם הוכחה לכאורה על מסירת ההודעה לנמען.