חוק הגנת השכר - תקנות הגנת השכר (עיקול העברה ושיעבוד), התשל"ג-1973

לתחילת העמוד תקנות הגנת השכר (עיקול העברה ושיעבוד), התשל"ג-1973
לתחילת העמוד 1. שכר חודשי
  • כמפורט בס' 8(א) לחוק דלעיל.

לתחילת העמוד 2. שכר יומי
  • כמפורט בס' 8(א1) לחוק דלעיל.

לתחילת העמוד 3. שכר שעה
  • היה שכר העבודה משתלם על בסיס של שעה, יראו את סך כל השתכרותו של העובד אותו יום כשכר יומי.

לתחילת העמוד 4. שכר לתקופה אחרת או לפי כמות התוצרת
  • (א) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מיום וקצרה מחודש, או לפי כמות התוצרת, יראו את החלק היחסי של השכר לכל יום עבודה כשכר יומי.

    (ב) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מחודש יראו את החלק היחסי של שכר זה לכל חודש עבודה כשכר חדשי; נותר עודף של תקופה קצרה מחודש, יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א).

לתחילת העמוד 5. שכר קיבולת
  • היה שכר עבודה משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, יחולו הוראות התקנות 2 עד 4, הכל לפי אורך הזמן של ביצוע העבודה.