חוק הגנת השכר - תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988

לתחילת העמוד תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988
לתחילת העמוד 1. מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני
  • דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

    (1) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 4,740 שקלים חדשים לחודש;

    (2) 1.0% משכרו של העובד העולה על 4,740 שקלים חדשים לחודש עד לשכר מקסימלי של 13,130 שקלים חדשים לחודש.

לתחילת העמוד 2. עדכון
  • סכומי השכר המקסימליים הנקובים בתקנה 1 ישתנו על-פי שיעורי התנודות בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי); תחילתו של כל שינוי כאמור יהיה ב"יום העדכון" כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי, השינוי הראושן יהיה ביום העדכון כאמור שיחול לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה.

לתחילת העמוד 3. פרסום
  • שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את סכומי השכר המקסימלי הנקובים בתקנה 1 כפי שישתנו עקב השינויים בשכר הממוצע כאמור בתקנה 2; סכום ששונה כאמור רשאי השר לעגלו עד עשרת השקלים הקרובים.