חוק הגנת השכר - תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987

לתחילת העמוד תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987
לתחילת העמוד 1. שכר עבודה על-פי רישום המעביד
  • שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על-פי רישום שנעשה בידי המעביד או מטעמו, ישולם לא יאוחר מתום החודש שבו בוצעה העבודה (להלן - חודש העבודה).

לתחילת העמוד 2. שכר עבודה על-פי דיווח העובד
  • (א) שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על-פי דיווח שהעובד מגיש למעבידו, והדיווח הוגש לא יאוחר מחמישה ימים מתום חודש העבודה - ישולם לא יאוחר מהיום הששי מתום חודש העבודה.

    (ב) הוגש הדיווח האמור בתקנת משנה (א) לאחר היום החמישי מתום חודש העבודה - ישולם שכר העבודה האמור בתקנת משנה (א) בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגש הדיווח.

לתחילת העמוד 3. מועד אחר
  • על אף האמור בתקנות 1 ו-2(א) ישולם שכר העבודה האמור בהן בתום החודש שלאחר חודש העבודה, אם נתקיים אחד מאלה:

    (1) המעביד שילם לעובד, לא יאוחר מה-27 בחודש העבודה, מקדמה על חשבון שכר עבודתו באותו חודש, בשיעור שלא יפחת משליש הסכום המוערך של שכר העבודה הכולל המגיע לעובד בעד אותו חודש לאחר הניכויים על-פי דין או על-פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה;

    (2) המעביד נוהג לשלם לעובדיו את שכר העבודה האמור בתקנות 1 או 2(א) כשהוא מחושב על בסיס השכר המשתלם בחודש שלאחר חודש העבודה.

לתחילת העמוד 4. ביטול
  • תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשל"ז-1977 - בטלות.