חוק הגנת השכר - תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017

לתחילת העמוד תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה –


  "אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק" – אתר אינטרנט המשמש את המעסיק שמתקיימים בו שני אלה:
  (1) הוא מאפשר גישה למידע השמור בו לעובד לאחר שהעובד זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע, ומתעד גישה כאמור;
  (2) הוא נוקט, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליו ומפני שיבוש בעבודתו, העלולים להביא לגישה לא מורשית אל המידע, ומתעד אירועים העשויים להצביע על חדירה או שיבוש כאמור;

  "כתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק" – כתובת דואר אלקטרוני שיוחדה לעובד במערכת הדואר האלקטרוני מטעם המעסיק, ונמצאת בשימושו הבלעדי של העובד;

  "כתובת דואר אלקטרוני פרטית" – כתובת דואר אלקטרוני המשמשת את העובד, שאינה כתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק;

  "מידע"– כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

  "מערכת דואר אלקטרוני" – מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה:
  (1) היא מספקת לשולח אישור על הגעה או אי-הגעה של כל מסר אלקטרוני ששלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען במערכת;
  (2) היא מאפשרת גישה למידע הנשמר בה לבעל כתובת הדואר האלקטרוני בלבד לאחר שהוא זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע, ומתעדת גישה כאמור;
  (3) היא נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים להביא לגישה לא מורשית אל המידע, ומתעדת אירועים העשויים להצביע על חדירה או שיבוש כאמור;

   

לתחילת העמוד 2. דרכי מסירה מיוחדות
 • (א) המעסיק רשאי למסור לעובד את תלוש השכר שלא בדרך של דפוס, אלא באחת או יותר מדרכי המסירה המיוחדות המפורטות להלן, כפי שיחליט המעסיק להעמיד לרשות עובדיו, אם העובד הסכים בכתב על גבי הטופס שבתוספת לוותר על קבלת התלוש בדרך של דפוס ושהתלוש יימסר לו בדרך שהעמיד המעסיק לרשותו והכל בכפוף להוראות תקנות אלה, ולכך שבכל אחת מהדרכים התלוש ניתן להדפסה:


  (1) שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק, באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני, אם המערכת אינה מופעלת על ידו;
  (2) באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בתלוש השכר; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל אתר האינטרנט המאובטח כאמור, אם האתר אינו מופעל על ידו;
  (3) שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני פרטית של העובד; העובד ימסור למעסיק את כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית, ורשאי הוא להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת, ובלבד שהעובד חתם מחדש על טופס ההסכמה שבתוספת.

  (ב) עובד רשאי, בכל עת, לחזור בו בכתב ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני מהסכמתו למסירת תלוש השכר באחת מהדרכים שנקבעו בתקנת משנה (א), והמעסיק יפעל לפי הודעתו החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור;


  (ג) על מסירת תלוש שכר לפי הדרך שנקבעה בתקנת משנה (א) יחולו ההוראות הבאות:
  (1) המסירה תיעשה לא יאוחר מהיום הקובע;
  (2) במקרה של מסירה לפי תקנת משנה (א)(3), יודיע העובד, בכתב, ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בסמוך לאחר קבלת התלוש ולא יאוחר מ-5 ימים מהיום הקובע, על הגעה של תלוש השכר לידיו;
  (3) לא קיבל מעסיק, הודעה, באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית, חיווי מאתר האינטרנט המאובטח מטעם המעסיק, או בכתב מהעובד, על הגעה של תלוש השכר לידי העובד, בתוך 5 ימים מהיום הקובע, ימסור המעסיק לעובד את תלוש השכר מודפס במסירה חוזרת בתוך 5 ימים נוספים, ולא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע.

   

לתחילת העמוד 3. גישה לתלושי השכר
 • (א) מעסיק שמסר לעובד את תלוש השכר באחת הדרכים הקבועות בתקנה 2(א) יאפשר לעובדו את קבלת תלוש השכר מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.


  (ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א) מעסיק שמסר תלוש שכר בדרך המפורטת בתקנה 2(א)(2) יאפשר גישה לתלוש השכר באמצעות אתר אינטרנט כמפורט בתקנה האמורה, לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.

   

לתחילת העמוד 4. שמירה על פרטיות העובד ואמיתות המידע
 • (א) העברת מידע ממעסיק לעובד לפי תקנות אלה תיעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו, ולכל הפחות תוך שימוש בהצפנה של המידע ולאחר שיחתום העובד על ההצהרה המפורטת בחלק א' לטופס שבתוספת.


  (ב) בחר העובד כי תלוש השכר יישלח אל כתובת דואר אלקטרוני פרטית לפי תקנה 2(א)(3), יחתום גם על ההצהרה שבחלק ב' לטופס ההסכמה שבתוספת לפיה כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית אכן משמשת אותו.


  (ג) המעסיק ינקוט בטכנולוגיה שמונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר בדרכים הקבועות בתקנות אלו.

   

 • (תקנות 2(א) ו-4 (א) ו-(ב))

   

  טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים
  חלק א' [למילוי על ידי העובד]
  שם העובד: ______________________
  ת"ז: ______________________
  שם המעסיק: ______________________
  מקום העבודה: _______________________________________________
  העובד יסמן את החלופה המועדפת עליו מבין חלופות 1 עד 4 - לקבלת תלוש השכר [הערה: המעסיק רשאי למחוק שתיים מבין החלופות 1- 3 לעיל, בהתאם לחלופות שהוא מעמיד לרשות עובדיו, והוא אינו רשאי למחוק את חלופה 4 להלן]:
  אני החתום מטה שפרטיו מצוינים לעיל, נותן בזה את הסכמתי לקבל את תלוש השכר בעד עבודתי בדרך כמפורט להלן (סמן X ליד בחירתך) וידוע לי כי בכך, וכל עוד לא חזרתי בי מהסכמתי, אני מוותר על זכותי לקבל את תלוש השכר מודפס ואולם עדיין אוכל לקבל גישה לתלוש כמפורט בתקנה 3:
  ☐  (1) לפי תקנה 2(א)(1) - שליחה לכתובת הדואר האלקטרוני שלי במערכת הדואר האלקטרוני המשמשת את המעסיק; כתובת הדואר האלקטרוני שלי כאמור היא ___________________________________.
  ☐  (2) לפי תקנה 2(א)(2) - באמצעות תוכנה שבאתר האינטרנט מטעם המעסיק בכתובת ____________________ באמצעות כניסה עם סיסמה אישית ראשונית; כתובת אתר האינטרנט והסיסמה האישית נמסרו לי;
  ☐  (3) לפי תקנה 2(א)(3) - שליחה לכתובת הדואר האלקטרוני הפרטית שלי __________________________________; אם סימנת חלופה זו, יש למלא את חלק ב' שלהלן.
  ☐  (4) אני החתום מטה שפרטיו מצוינים לעיל לא מסכים לקבל את תלוש השכר בעד עבודתי בדרך אלקטרונית כמפורט בחלופות 1 עד 3 לעיל; אני מבקש לקבל את תלוש השכר מודפס.
  הסכמה זו וכן הוויתור על קבלת תלוש שכר בכתב תקפים כל עוד לא הודעתי בכתב על חזרתי בי מן ההסכמה.
  _________    ______________
  תאריך               חתימת העובד


  חלק ב' – ימולא רק על ידי עובד שבחר שתלוש השכר יישלח לכתובת דואר אלקטרוני פרטית שלו

  א. מסרתי למעסיק את כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית שלי המצוינת לעיל בהסכמה; אני מצהיר כי כתובת זו משמשת אותי באופן אישי.


  ב. הסכמתי לקבלת התלוש באופן האמור ניתנה בשים לב לכל אלה:
  (1) ידוע לי שמערכת הדואר האלקטרוני הפרטית אינה בשליטת המעסיק;
  (2) העברת טופס זה לחתימתי מהווה התחייבות מצד המעסיק לנקוט באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע בו תהיה לי בלבד, או בהרשאתי, וכי לכל הפחות נקט המעסיק באמצעים של הצפנת המידע לשם הגנה על פרטיותי;
  (3) על אף האמור, אני מסכים לכך שתלוש השכר שלי יישלח למערכת דואר אלקטרוני שאינה בשליטת המעסיק שלי, אני מתחייב להודיע בכתב למעסיק שלי על קבלה של תלוש השכר בתוך 5 ימים מהיום הקובע וידוע לי כי:


  (א) המידע עשוי להיות חשוף לצדדים שלישיים ובהם מפעיל שירות הדואר האלקטרוני החיצוני;
  (ב) אין ערובה לכך שמערכת הדואר האלקטרוני החיצונית כוללת אמצעי הגנה מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה;
  (ג) ייתכן והמידע יאבד, לא יישמר או לא יגיע ליעדו עקב נסיבות שאינן בשליטת המעסיק;
  (ד) ייתכן והמידע נשמר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, והדבר עשוי להשליך על זכויותיי לעניין שימושים שייעשו במידע;
  (ה) מומלץ כי אדאג לגיבוי ושמירה של תלושי השכר שיישלחו אלי בדרך זו באופן עצמאי;


  ג. הסכמה שבחלק זה תקפה כל עוד לא הודעתי בכתב על חזרתי מההסכמה.

  _________   ______________
     תאריך              חתימת העובד