חוק הגנת השכר - הודעה בדבר קביעת סוגי המעבידים החייבים לנהל פנקס שכר

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת סוגי המעבידים החייבים לנהל פנקס שכר
 • א. פרטים לגבי העובד והמעביד:

  שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר זהותו;
  שם המעביד ומען המפעל או העסק.

  ב. התקופה שלגביה ניתן התשלום ורישום השכר הרגיל: התקופה או התקופות שבעדן שולם השכר: מספר ימי עבודה בתקופה שלגביה ניתן התשלום ומספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל;
  שעות עבודתו בפועל של העובד, אלא אם כן הוא נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30 (א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;
  השכר הרגיל;
  ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה;
  תשלומים אחרים ופירוטם (שעות נוספות, פריון עבודה, דמי הבראה וכיוצא באלה);
  סך הכל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה;

  ג. הניכויים:
  ניכוי מס הכנסה; ניכוי דמי ביטוח לאומי; ניכוי דמי ביטוח בריאות;
  ניכוי לקופות גמל או לקופות פנסיה;
  ניכויים אחרים; סך-הכל הניכויים.

   

  ד. פרטי הפרעון:
  סך-הכל המגיע לעובד במועד התשלום;
  סך-הכל נטו לתשלום.