חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) - תוספת

 • חוק חדש: 20 בפברואר 1997: ס"ח 1611.
  תיקון מס' 1 (30 בינואר 2002) ס"ח 1827: סעיף 2, 3א.
  תיקון מס' 2 (26 ביוני 2008) ס"ח 2159: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 3 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.

 • (סעיף 1)

  גוף ציבורי

  (1) משרד ממשלתי ומוסדות המדינה;

  (2) רשות מקומית וכל תאגיד שבשליטתה;

  (3) תאגיד שהוקם בחוק וכן חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

  4) תאגיד שניהול עסקיו נתון לפיקוח או לביקורת על פי חוק שנתייחד לעסקים מהסוג שהוא מנהל;

  (5) מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

  (6) מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

  (7) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

  (8) ארגון עובדים וארגון מעבידים, וכן תאגיד שבשליטתם;

   

  (9) ההסתדרות הציונית העולמית;

   

  (10) הסוכנות היהודית לארץ-ישראל;

   

  (11) הקרן הקיימת לישראל;

  (12) קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;

  (13) כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה משתתפת הנהלתם.
  בתוספת זו, "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של התאגיד.