חוק הגנה על עובדים בשעת חירום - פרק ג': הוראות שונות

 • חוק חדש (2 באוגוסט 2006): ס"ח 2064
  תיקון  (26 ביוני 2007) ס"ח 2101: סעיפים רבים 
  תיקון  (26 ביוני 2008) ס"ח 2159: סעיפים רבים 
  תיקון מספר 2 (15 באוגוסט 2011) ס"ח 2313: סעיף 11
  תיקון מספר 3 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: סעיפים 1, 2
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.


   

לתחילת העמוד פרק ג': הוראות שונות
לתחילת העמוד 19. דין המדינה
 • לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעסיק אחר.

לתחילת העמוד 20. זכות תביעה
 • תובענה בשל הפרת הוראות חוק זה יכול שתוגש בידי העובד או בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור - ארגון העובדים שהעובד חבר בו.

לתחילת העמוד 21. תיקון חוק בית הדין לעבודה
 • בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא:
  "חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006".

לתחילת העמוד 22. תחילה ותוקף
 • (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 4, 7 ו-8, ביום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006).

  (ב) הוראות סעיף 2(ג) יעמדו בתוקפן עד יום כ"א באב התשס"ו (15 באוגוסט 2006).

  (ג) הוראות פרק ב' יעמדו עד ליום ז' באלול התשס"ו (31 באוגוסט 2006).