חוק הגנה על עובדים בשעת חירום - פרק ב': תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה - הוראת שעה

 • חוק חדש (2 באוגוסט 2006): ס"ח 2064
  תיקון  (26 ביוני 2007) ס"ח 2101: סעיפים רבים 
  תיקון  (26 ביוני 2008) ס"ח 2159: סעיפים רבים 
  תיקון מספר 2 (15 באוגוסט 2011) ס"ח 2313: סעיף 11
  תיקון מספר 3 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: סעיפים 1, 2
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.


   

לתחילת העמוד פרק ב': תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה - הוראת שעה
לתחילת העמוד 12. הגדרות
 • בפרק זה -
  "אזור הגבלה" - כהגדרתו לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961;

  "הסכם קיבוצי" - הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  "הסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה" - הסכם קיבוצי שנחתם ביום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006) בין מדינת ישראל לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שענינו תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה, שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו אותה;

  "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ז (31 ביולי 2006);

  "עובד" - למעט מי שחל עליו ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה.

לתחילת העמוד 13. חובת תשלום שכר והפחתת ימי חופשה
 • (א) עובד שבמהלך התקופה הקובעת נעדר מהעבודה או לא ביצע את העבודה, בימים שבהם היו מקום עבודתו או מקום מגוריו באזור הגבלה, ישלם לו מעסיקו במועד לתשלום שכר העבודה בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שכר בעד תקופת ההיעדרות או אי-ביצוע העבודה כאמור, בהתאם להוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה, וכן יופחתו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה שזכאי לה העובד, בהתאם להוראות ההסכם האמור; לענין זה, "היעדרות מעבודה או אי-ביצוע עבודה" - בהתאם להוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה.

  (ב) חל על עובד הסכם קיבוצי שהסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה צד לו ואשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות או אי ביצוע עבודה באזור הגבלה, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה, יחולו לגבי העובד הוראות ההסכם הקיבוצי האמור, במקום הוראות סעיף קטן (א), ואולם כל עוד לא נחתם הסכם קיבוצי כאמור יחולו על אותו עובד הוראות סעיף קטן (א).

  (ג) דין שכר המשתלם לפי הוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה, או לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), כדין שכר עבודה לכל דבר וענין.

לתחילת העמוד 14. שמירת דינים
 • אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לענין אישור שר האוצר בדבר שינויים בשכר או מתן הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה מעבר למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או מהסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי החוק האמור.

לתחילת העמוד 15. עדיפות
 • הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין.

לתחילת העמוד 16. תקופת הארכה
 • שר התעשיה המסחר והתעסוקה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים (בסעיף זה - תקופת ההארכה), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  (1) נכרת הסכם קיבוצי המאריך את תוקפו של ההסכם בדבר תשלום שכר באזור ההגבלה או נכרת הסכם קיבוצי אחר שענינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו אותה, בתקופת ההארכה;

  (2) נקבע אזור הגבלה לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"ה-1961 לגבי תקופת ההארכה,

  ואולם, לענין תקופת ההארכה, יקראו את ההגדרה "הסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה" שבסעיף 12 כאילו במקום האמור בה נאמר "הסכם קיבוצי שחל בתקופת ההארכה שאישר לענין זה שר התעשיה המסחר והתעסוקה בהסכמת שר האוצר וענינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו אותה בתקופה האמורה".

לתחילת העמוד 17. תחולה
 • הוראות פרק זה לא יחולו על מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

לתחילת העמוד 18. ביצוע ותקנות
 • שר התעשיה המסחר והתעסוקה ושר האוצר ממונים על ביצוע פרק זה והם רשאים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.