חוק הגנה על עובדים בשעת חירום - פרק א': איסור פיטורים ורציפות בעבודה

 • חוק חדש (2 באוגוסט 2006): ס"ח 2064
  תיקון  (26 ביוני 2007) ס"ח 2101: סעיפים רבים 
  תיקון  (26 ביוני 2008) ס"ח 2159: סעיפים רבים 
  תיקון מספר 2 (15 באוגוסט 2011) ס"ח 2313: סעיף 11
  תיקון מספר 3 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: סעיפים 1, 2
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.


   

לתחילת העמוד פרק א': איסור פיטורים ורציפות בעבודה
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בפרק זה -
  "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

  "הורה עצמאי" - כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992; 

  "השר האחראי", לענין מוסד חינוך - השר שבתחום אחריותו מצוי מוסד חינוך, לפי הענין;

  "חוק ההתגוננות האזרחית" - חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951; 

  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

  "ילד" - מי שטרם מלאו לו 14 שנים, וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;

  "מוסד חינוך" - לרבות מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, וקייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990;

  "מצב מיוחד בעורף" - כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית;

  "פיטורים" - לרבות אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד מאלה:

  1. חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;
  2. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה;

  "קבלן כח אדם", "מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "שעת התקפה" - כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית.

לתחילת העמוד 2. איסור פיטורים
 • (א) לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה, מחמת הוראה שניתנה בשעת התקפה לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, או הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 79(א) לחוק האמור, אשר בשלה נמנע מן העובד להתייצב לעבודתו או לבצעה, לפי הענין, ולענין אדם עם מוגבלות - לרבות בשל מוגבלותו.

  (ב) (1) לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד מחמת הוראה כאמור בסעיף קטן (א), או עקב הוראה של השר האחראי שניתנה בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף אשר מכוחה מחויב העובד לשהות במוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שבתקופת היעדרותו של העובד התקיים אחד מאלה:

  (א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא ההורה העצמאי של הילד;

  (ב) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד; 

  (2) הוראות פסקה (1) לענין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד של העובד, לא יחולו אם היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד כאמור באותו פסקה, סידור נאות להשגחה על הילד.

  (ג) לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרות מהעבודה או אי-ביצוע העבודה מחמת מצב בטחוני כמשמעותו בהסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה, ששרר במקום מגוריו או במקום עבודתו של העובד, ובלבד שמקום העבודה או מקום
  המגורים, לפי הענין, מצויים באזור הגבלה; בסעיף קטן זה -

  "אזור הגבלה" -

  1. לענין התקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006) - אזור הגבלה כהגדרתו לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961;
  2. לענין התקופה שמיום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006) עד יום כ"א באב התשס"ו (15 באוגוסט 2006) - אזור הגבלה כפי שנקבע לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, לגבי יום י' באב התשס"ו (31 ביולי 2006), ובלבד שקיים מצב מיוחד בעורף באותו אזור הגבלה;

  "הסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה" - כהגדרתו בסעיף 12.

  (ג1) (1) בתקופה הקובעת ובתקופות ההארכה, לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרות מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בהתאם להוראות ההסכם בדבר תשלום שכר באזור הכרזה, מחמת מצב ביטחוני כמשמעותו בהסכם האמור ששרר במקום מגוריו או במקום עבודתו של העובד, ובלבד שמקום העבודה או מקום המגורים, לפי הענין, מצויים באזור הכרזה; בפסקה זו -

  "אזור הכרזה", "הסכם בדבר תשלום שכר באזור הכרזה" ו"התקופה הקובעת" - כהגדרתם בסעיף 18א;

  "תקופות הארכה" - כמשמעותן בסעיף 18ה.

  (2) הוראות סעיפים 4, 7 ו-8 לא יחולו לענין פסקה (1).

  (ד) היה המעביד קבלן כוח אדם, יראו לענין סעיף זה גם הפסקה, קבועה או זמנית, של העסקת העובד, כפיטורים, ויחולו הוראות אלה:

  1. מעסיק בפועל לא יגרום לפיטוריו של עובד של קבלן כוח אדם, בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג), לפי הענין;
  2. קבע בית הדין לעבודה כי עובד של קבלן כוח אדם פוטר בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג), לפי הענין, חזקה היא כי המעסיק בפועל גרם לפיטוריו בניגוד להוראות פסקה (1), אלא אם כן הוכיח אחרת;
  3. הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על האיסורים החלים על קבלן כוח אדם כמעסיק לפי סעיף זה.

  (ה) פוטר עובד בניגוד להוראות סעיף זה, בטלים הפיטורים.

לתחילת העמוד 3. רציפות בעבודה
 • היעדרות עובד מהעבודה כאמור בסעיף 2 לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל מעסיקו.

לתחילת העמוד 4. נטל ההוכחה
 • בתובענה של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות והסעיף האמור, אם הוכיח העובד שניים אלה:

  (1) כי נעדר מעבודתו או לא ביצעה, בנסיבות כאמור בסעיף 2(א) או (ב)(1), לפי הענין;

  (2) כי הפיטורים היו בעת היעדרותו מהעבודה או אי-ביצועה, כאמור בפסקה (1), או בתוך חודשיים לאחר מכן.

לתחילת העמוד 5. סמכות שיפוט ותרופות
 • לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בתובענה לפי פרק זה, והוא רשאי -

  (1) לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין;

  (2) ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת;
  בבואו ליתן צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין השאר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות שעובד אחר ייפגע, ולגבי פיטורים הנובעים מצמצומים בעבודה גם את הוראותיו של הסכם קיבוצי החל על הצדדים; הוראות פסקה זו כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

לתחילת העמוד 6. התיישנות
 • לא יזדקק בית הדין לעבודה לתובענה בשל הפרת הוראות סעיף 2, שהוגשה לאחר שחלפו שנים עשר חודשים מיום שנוצרה העילה.

לתחילת העמוד 7. עונשין
 • פיטר מעסיק עובד בניגוד להוראות סעיף 2, או גרם מעסיק בפועל לפיטוריו של עובד של קבלן כוח אדם בניגוד להוראות סעיף קטן (ד) של הסעיף האמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 8. אחריות נושא משרה בתאגיד

 • (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 7 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד.

  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 7 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

לתחילת העמוד 9. שמירת זכויות
 • הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויותיו של עובד לפי כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, ולא לגרוע מהן.

לתחילת העמוד 10. ביצוע ותקנות
 • שר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד 11. תחולה
 • הוראות פרק זה לא יחולו על אלה:

  (1) מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967;

  (2) שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971 (בסעיף זה - פקודת המשטרה);

   

  (3) סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971;

  (4) עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

  (5) חבר ארגון עזר כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית;

  (6) עובד בגוף הצלה כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה.