חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 - שמירת זכויות

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.
    תיקון ( 16 בינואר 2019) ס"ח 2783: סעיף 5.

לתחילת העמוד 4. שמירת זכויות
  • אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכות הנתונה לעובד גוף ציבורי לפי כל דין או הסכם קיבוצי החל עליו.