חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.

לתחילת העמוד 4. שמירת זכויות
  • אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכות הנתונה לעובד גוף ציבורי לפי כל דין או הסכם קיבוצי החל עליו.