חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.

לתחילת העמוד 5. שמירת דינים
  • חוק זה אינו מקנה סמכות לקבלת מידע לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, אלא אם כן הוקנתה סמכות כאמור לפי דין אחר.