חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 - שמירת דינים

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.
    תיקון ( 16 בינואר 2019) ס"ח 2783: סעיף 5.

לתחילת העמוד 5. שמירת דינים
  • חוק זה אינו מקנה סמכות לקבלת מידע לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, אלא אם כן הוקנתה סמכות כאמור לפי דין אחר.