חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 - סייג לתחולה

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.
    תיקון ( 16 בינואר 2019) ס"ח 2783: סעיף 5.

לתחילת העמוד 3. סייג לתחולה
  • הוראות חוק זה לא יחולו על עובד גוף ציבורי שחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, חל עליו.