חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 - משך השעיה של עובד

 • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.
  תיקון ( 16 בינואר 2019) ס"ח 2783: סעיף 5.

לתחילת העמוד 2. משך השעיה של עובד
 • (א) הושעה עובד גוף ציבורי לפי דין או הסכם קיבוצי החל עליו, בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו, לא תעלה תקופת ההשיעה על 45 ימים; ואולם בית דין אזורי לעבודה רשאי, לפי בקשת המעסיק, לאשר את הארכת תקופת ההשעיה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישיה חודשים, אם מצא בית הדין כי ההארכה המבוקשת סבירה בנסיבות העניין, ובין השאר אם השעיה כאמור היא בשל העבירה שמאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה נכון שהעובד המושהה ישמש בתפקידו בתקופת ההשעיה.

   

  (ב) הוגשה לבית דין אזורי לעבודה בקשה להארכת ההשעיה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה:

  (1) היה עובד הגוף הציבורי חשוב בביצוע "עבירת מין" - תעמוד ההשעיה בתוקף עד להחלטת בית הזין; בסעיף זה, "עבירת מין" - עבירה לפי סעיף 345, 346, 347, 347א, 347ב, 348, 349, ו-251 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ועבירה לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;

  (2) היה עובד הגוף הציבורי חשוב בביצוע עבירה שאינה עברית מין - תעמוד ההשעיה בתוקף 45 ימים נוספים, אלא אם כן החליט בית הדין אחרת

   

  (ג) על אף האמור בכל דין או הסכם קיבוצי, בית דין אזורי לעבודה שדן בבקשה להארכת השעיה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לקבוע הוראות לעניין שכרו של עובד גוף ציבורי בזמן השעייתו.

   

  (ד)

  (1) הודיע עובד גוף ציבורי, בכתב, באמצעות ארגון העובדים היציג במקום עבודתו, אם ישנו, כי הוא מעדיף שהמעסיק יימנע מלבקש את האכת ההשעיה מבית דין אזורי לעבודה כאמור בסעיף קטן (א), תוארך ההשעיה ללא פנייה לבית הדיו כאמור.

  (2) העובד רשאי בכל עת להודיע כי הוא מעוניין להביא לאישור בית דין אזורי לעבודה את החלטת המעסיק בדבר המשך השעייתו כאמור; מסר העובד הודעה זו לפי פסקה זו למעסיק, יפנה המעסיק לקבלת אישור בית הדין להארכת ההשעיה בהקדם האפשרי.

   

  (ה) החלטת בית דין אזורי לעבודה לפי סעיף זה ניתנת לערעור בזכות.