חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 - חוק שירות המדינה (משמעת) - מס' 17

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.
    תיקון ( 16 בינואר 2019) ס"ח 2783: סעיף 5.

לתחילת העמוד 6. חוק שירות המדינה (משמעת) - מס' 17
  • בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, בסעיף 49(א), בכל מקום, במקום "ששת" יבוא "שלושת".