חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 - הגדרות

  • חוק חדש (26 ביולי 2018) ס"ח 2744.
    תיקון ( 16 בינואר 2019) ס"ח 2783: סעיף 5.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בחוק זה - 

    "הסכם קיבוצי" - הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לרבות הסדר קיבוצי;

    "עובד גוף ציבורי" - עובד של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או עובד תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;