חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) - תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000

 • חוק חדש (6.7.2000) ספר החוקים 1744.
  תיקון (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים 2, 4.

לתחילת העמוד 2. תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000
לתחילת העמוד 1. הודעת עובד
 • עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי סעיף 1 לחוק, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

לתחילת העמוד 2. צירוף מסמכים
 • להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות תקנה 4; לענין זה, "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף.

לתחילת העמוד 3. אי מסירת מסמכים
 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 1 לחוק.

לתחילת העמוד 4. נחיצות ההיעדרות של העובד
 • היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף 1 לחוק, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:

  (1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה;

  (2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה (1), אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור;

  (3) נוכחות בלידה; לענין זה, "לידה" - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

לתחילת העמוד 6. שמירת הוראות
 • אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד לענין חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

   

 • (תקנה 1)

  הצהרה

  לענין היעדרות מהעבודה לפי סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000 -

  (1) אני הח"מ ......................... ......................
                   שם פרטי ושם משפחה          מס' ת"ז

  ..................................
  מען

  מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מיום .............עד יום..........


  ומצהיר כי היעדרותי היתה נחוצה לצורך -

  - ליווי בת הזוג לטיפולים/בדיקות/הפלה בקשר להריון שכרוך בהם סיכון לחייה/לחיי העובר;

  - ליווי בת הזוג לטיפולים/בדיקות בקשר להריון בנסיבות שבהן היא תלויה בעזרת הזולת לביצוע טיפולים או בדיקות כאמור.

  - נוכחות בלידה של בת הזוג -

  תחילת הופעתם של צירי לידה: ..................: מועד תום הלידה:.........................
                                        יום שעה                                  יום שעה

  מצורף אישור רפואי המעיד על סיבת ההיעדרות שלי כמפורט לעיל ועל מועדיה.

  (2) פרטי בת הזוג:

  ........................... ......................
  שם פרטי ומשפחה           מס' ת"ז

  ............................
  מען

  (3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת הזוג שלי או בשל לידה שלה במשך שנה זו: .............

  ................. ........................
  תאריך            חתימת העובד

  * מחק את המיותר