חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) - חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

  • חוק חדש (6.7.2000) ספר החוקים 1744.
    תיקון (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים 2, 4.

לתחילת העמוד 1. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. היעדרות עקב הריון ולידה
  • עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

לתחילת העמוד 2. כללים
  • שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על-ידי העובד.

לתחילת העמוד 3. שמירת זכויות
  • חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

לתחילת העמוד 4. דין המדינה
  • לענין חוק זה, דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

לתחילת העמוד 5. ביצוע
  • שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה.