חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) - תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994

 • תיקון (25 ביולי 1995) ס"ח 1534: סעיף 4א.
  תיקון מס' 2 (8 במרס 1996) ס"ח 1571: סעיף 1, 2.
  תיקון מס' 3 (13 בפברואר 2014) ס"ח 2433: סעיף 1.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 4א.
  תיקון מס' 5 (7 בינאור 2019) ס"ח 2774: הוספת סעיף 1א, סעיף 3.

לתחילת העמוד תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994
לתחילת העמוד 1. הודעת עובד
 • עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

לתחילת העמוד 2. היעדרות לשם טיפול בהורה שבמוסד סיעודי
 • עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעותו בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשכ"ח-1968, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק.

לתחילת העמוד 3. אין שני זכאים בעד אותו פרק זמן
 • עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן; לענין זה, "אח" - בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים.

לתחילת העמוד 4. צירוף מסמכים
 • להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום; לענין זה -

  "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

  "רופא" - גם רופא מחליף.

לתחילת העמוד 5. אי מסירת מסמכים
 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-4 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

לתחילת העמוד 6. שמירת הוראות
 • אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

 • (תקנה 1)

  הצהרה

  לענין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 (להלן - החוק):

  1. אני הח"מ -

  ................................ ...........................
  שם פרטי ושם משפחה       מס' ת"ז

  מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו
  מיום ............... עד יום ...............
  (מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום).

  2. פרטי ההורה:

  ................................... ............................
  שם פרטי ושם משפחה               מס' ת"ז

  ............................... .......................................
  תאריך לידה                       מען מגורים

  3. אני מצהיר כי אף לא אחד מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק בפרק הזמן
  האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא במוסד סיעודי.

  4. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו .............

  ............................. ............................
    תאריך                       חתימת העובד