חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) - חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

 • תיקון (25 ביולי 1995) ס"ח 1534: סעיף 4א.
  תיקון מס' 2 (8 במרס 1996) ס"ח 1571: סעיף 1, 2.
  תיקון מס' 3 (13 בפברואר 2014) ס"ח 2433: סעיף 1.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 4א.
  תיקון מס' 5 (7 בינאור 2019) ס"ח 2774: הוספת סעיף 1א, סעיף 3.

לתחילת העמוד חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
לתחילת העמוד 1. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג
 • (א) עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן - ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

  (ב)בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

לתחילת העמוד 1א. היעדרות בשל תרומת איבר על ידי ההורה
 • (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 1, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008 על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המדיעים לו, לפי בחירתו.

  (ב) כללים שקבע שר העבדה הרווחה והשירותיטם החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה. 

לתחילת העמוד 2. כללים
 • שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

לתחילת העמוד 3. הגדרת מחלה
 • לענין סעיף 1 -

  (1) יראו כחולה - הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;

  (2) "פעולות יום יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

לתחילת העמוד 4. שמירת זכויות
 • חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

לתחילת העמוד 4א. דין המדינה
 • לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

לתחילת העמוד 5. ביצוע ותקנות
 • שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.