חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) - תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999

 • חוק חדש (29 במאי 1998) ספר החוקים 1668.
  תיקון (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: הוספה 1א, סעיף 2, 3.
  תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים 1א, 2, 5.
  תיקון מס' 3 (7 בינואר 2019) ס"ח 2774: הוספת סעיף 1ב.

לתחילת העמוד תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הודעת עובד
 • עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

לתחילת העמוד 2. צירוף מסמכים
 • להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לענין זה -

  "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

  "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף.

לתחילת העמוד 3. אי מסירת מסמכים
 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

לתחילת העמוד 4. שמירת הוראות
 • אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

 • (תקנה 1)

  הצהרה

  לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 -

  (1) אני הח"מ .........................................................
                     שם פרטי ושם משפחה               מס' זהות
   

  ...................................מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי
  מען


  בשל מחלת בן זוגי ולצורך טיפול בו מיום ...............עד יום ..............
  (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום).

  (2) פרטי בן הזוג:

  ................................ ................................
  שם משפחה ושם פרטי            מס' זהות

  ....................................
  מען


  (3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן זוגי במשך שנה זו .....

  ...................... ............................
  תאריך                  חתימת העובד