חוק גיל פרישה - פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת

 • חוק חדש (18 בינואר 2005) ס"ח 1919.
  תיקון (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 33(ב).
  תיקון מס' 2 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיף 2.
  תיקון מס' 3 (29 בדצמבר 2011) ס"ח 2328.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 5 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 6(3), 9 ותוספת
  תיקון מס' 6 (יולי 2017) ס"ח ?: סעיפים 6(3), 9 ותוספת


   

לתחילת העמוד פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת
לתחילת העמוד 32. תחילה
 • תחילתו של חוק זה ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) (בחוק זה - יום התחילה).

לתחילת העמוד 33. חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי - תחולה
 • (א) הוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, כנוסחן בסעיף 22 בחוק זה, והוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (בסעיף זה - חוק הביטוח הלאומי), למעט הוראות סעיפים 158, 160 ו-166 שבו, כנוסחן בסעיף 29 בחוק זה, יחולו על גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך, ואולם סעיף 240(א) בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 29(12) בחוק זה, לא יחול על אישה שנעשתה תושבת ישראל לראשונה לאחר יום י"א בכסלו התשי"ד (18 בנובמבר 1953) וביום י"ד בניסן התשכ"ה (16 באפריל 1965) כבר מלאו לה 60 שנים.

  (ב) הוראות סעיפים 158, 160 ו-166 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 29(3) עד (5) בחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 בחוק האמור, חל לגביו ביום התחילה או לאחריו, ואולם מי שפסקה זכותו לדמי אבטלה רק מחמת הגיעו לגיל 65, וטרם הגיע לגיל הפרישה הקבוע לגביו, יחולו לגביו הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה, עד הגיעו לגיל הפרישה הקבוע לגביו.

לתחילת העמוד 34. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הוראה מיוחדת
 • הנחות ופטורים שהיו קבועים ערב תחילתו של חוק זה לפי פסקאות משנה (2) ו-(3) של סעיף 8(א1)(2)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, כנוסחו ערב יום התחילה, יחולו החל ביום התחילה רק על מי שהגיע לגיל פרישת חובה או לגיל הפרישה, לפי הענין.

 • (סעיפים 6 עד 8)

  חלק א'

   

  גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

   

  חודש הלידה   גיל הזכאות (בשנים)
       
  עד מרס 1939   65
  אפריל עד אוגוסט 1939   65 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1939 עד אפריל 1940   65 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1940   66
  ינואר עד אוגוסט 1941    66 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1941 עד אפריל 1942    66 ו-8 חודשים
       

   

   

  חלק ב'

   

  גיל הפרישה לגבי אישה

   

  חודש הלידה   גיל הזכאות (בשנים)  
         
  עד מרס 1944   60  
  אפריל עד אוגוסט 1944   60 ו-4 חודשים  
  ספטמבר 1944 עד אפריל 1945   60 ו-8 חודשים  
  מאי עד דצמבר 1945   61  
  ינואר עד אוגוסט 1946    61 ו-4 חודשים  
  ספטמבר 1946 עד אפריל 1947   61 ו-8 חודשים  
  מאי 1947 עד פברואר 1956   62  
  מרס 1956 עד אוקטובר 1956   62 ו-4 חודשים  
  נובמבר 1956 עד יוני 1957   62 ו-8 חודשים  
  יולי 1957 עד פברואר 1958   63  
  מרס 1958 עד אוקטובר 1958   63 ו-4 חודשים  
  נובמבר 1958 עד יוני 1959   63 ו-8 חודשים  
  יולי 1959 ואילך   64  


  חלק ג'

  גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955

  חודש הלידה   גיל הזכאות (בשנים)
       
  עד אפריל 1947   56 ו-8 חודשים
  מאי 1947 עד דצמבר 1949   57
  ינואר עד אוגוסט 1950   57 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1950 עד אפריל 1951   57 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1951   58
  ינואר עד אוגוסט 1952   58 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1952 עד אפריל 1953   58 ו-8 חודשים
  מאי עד דצמבר 1953   59
  ינואר עד אוגוסט 1954   59 ו-4 חודשים
  ספטמבר 1954 עד אפריל 1955   59 ו-8 חודשים