חוק גיל פרישה - פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

 • חוק חדש (18 בינואר 2005) ס"ח 1919.
  תיקון (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 33(ב).
  תיקון מס' 2 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיף 2.
  תיקון מס' 3 (29 בדצמבר 2011) ס"ח 2328.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 5 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 6(3), 9 ותוספת
  תיקון מס' 6 (יולי 2017) ס"ח ?: סעיפים 6(3), 9 ותוספת


   

לתחילת העמוד פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך
לתחילת העמוד 9. החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך
 • (א)(1) השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך (בפרק זה - הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעסיקים, העובדים והממשלה;

  (2) הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

  (ב) השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), את המלצותיה לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

  (ג) ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ל' בשבט התשע"ח (15 בפברואר 2018).

  (ד) ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור בהתאם להמלצות שאושרו.

  (ה) הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף (א)(1), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת. לא הביא השר את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת אחרת – יהיה גיל הפרישה לאישה 62.