חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - תחילה ותוקף

  • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 7. תחילה ותוקף
  • (א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), והוא יעמוד בתוקפו ארבע שנים מיום תחילתו .

    (ב) המשרד לשוויון חברתי יערוך מחקר לבחינת יישומו והשפעתו של חוק זה על סוגיות הנובעות מהעסקת הורים שילדם נפטר; השר לשוויון חברתי יגיש את ממצאי המחקר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפו של חוק זה, בצירוף המלצותיו לעניין תוקפו של חוק זה.