חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - שמירת זכויות

  • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 4. שמירת זכויות
  • אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות עובד לפי כל דין או הסכם, ובכלל זה לפי סעיף 33 א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950.