חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - סמכות שיפוט ותרופות

  • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 3. סמכות שיפוט ותרופות
  • לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2, והוא רשאי -

    (1) לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין 

    (2) לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת;
    בבואו להוציא צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין השאר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות שעובד אחר ייפגע; הוראות פסקה זו כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.