חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - הגדרות

  • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בחוק זה -
    "גיל פרישת חובה" - כמשמעותו בחוק גיל פרישה;


    "חוק גיל פרישה" - חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;


    "מעסיק" - מעסיק המעסיק יותר מ־ 25 עובדים;


    "עובד" - מי שהועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה .