חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - גיל פרישה לעובד שילדו נפטר

  • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 2. גיל פרישה לעובד שילדו נפטר
  • על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה .