חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - ביצוע ותקנות

  • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 6. ביצוע ותקנות
  • השר לשוויון חברתי ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו .