חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) - אי-תחולה

 • חוק חדש (14 בדצמבר 2017) ס"ח 2674.

לתחילת העמוד 5. אי-תחולה
 • הוראות חוק זה לא יחולו על אלה:


  (1) טייס שהועסק בתפקיד שנקבע לגבי ביצועו גיל מרבי, בתכוף לפני הגיעו לגיל זה;
  בסעיף זה, "גיל מרבי" - גיל מרבי לביצוע תפקיד טייס שנקבע לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, הנמוך מגיל פרישת חובה;


  (2) כבאי כמשמעותו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;


  (3) שוטר;


  (4) סוהר;

  (5) עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים