חוק בית הדין לעבודה - תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש"ן-1990

לתחילת העמוד תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש"ן-1990
לתחילת העמוד 1. קביעת סכום
  • סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 9000 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" -

    (1) לגבי דיון לפני שופט - לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה;

    (2) לגבי דיון לפני רשם - הסכום שהוא מוסמך לדון בו לפי סעיף 27 לחוק לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה.

לתחילת העמוד 1א. הצמדה לשכר הממוצע
  • (א) בתקנה זו, "השכר הממוצע" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

    (ב) ביום 1 בינואר של כל שנה יוגדל הסכום הנקוב בתקנה 1 ויהיה כסכום של שלוש פעמים השכר הממוצע לאותו יום; סכום מוגדל כאמור יעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים.

    (ג) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שהוגדל לפי תקנה זו.