חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד - תחולה על מעסיק בפועל ועל מזמין שירות

  • חוק חדש (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338.
    תיקון מס' 1 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.

לתחילת העמוד 5. תחולה על מעסיק בפועל ועל מזמין שירות
  • הוראות חוק זה יחולו, לעניין מעסיק ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, שקיבלו בטוחות מעובד כאמור, לפי העניין, או מימשו אותן בניגוד להוראות סעיף 2, בסעיף זה -

    "מזמין שירות" ו"קבלן שירות" - כהגדרתם בסעיף 20א(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

    "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.